Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Skargi i wnioski w gminie

 
ZAMIAST SPRAWY W SĄDZIE

Jednym z podstawowych instrumentów walki z nierzetelnością i bezprawnością urzędników jest skarga administracyjna. Co prawda, w ostatnich latach instrukcja ta straciła nieco na znaczeniu, głównie na rzecz sądowych środków ochrony praw obywateli, to jednak cały czas obowiązuje i warto z niej korzystać. Choćby dlatego, że w przeciwieństwie do drogich i kłopotliwych postępowań sądowych jest prosta i tania. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nierzetelne wykonanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Do kogo skierować skargę
To zależy kogo chcemy skarżyć. Jeśli skarga dotyczy:
- rady gminy, rady powiatu sejmiku województwa - do wojewody, a w zakresie spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - do wojewody,

- wójta (burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych) – do rady gminy,

- starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, staży i innych jednostek organizacyjnych – do rady powiatu,

- marszałka województwa – do sejmiku województwa,

- wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - do właściwego ministra, a innych sprawach - do prezesa Rady Ministrów,

- innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór,

- ministra - do prezesa Rady Ministrów,

- organu centralnego jego kierownika – do organu, któremu podlega,

- w przypadku skarg dotyczących zadań i działalności organizacji społecznej, wyposażonej w uprawnienia do realizacji zadań jej zleconych, właściwy jest bezpośrednio organ wyższego stopnia nad tą organizacją, a w przypadku organu naczelnego takiej organizacji społecznej, Właściwy jest prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością organizacji.

Załatwienie skarg
Organ administracji publicznej powinien załatwić naszą skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Organ administracji publicznej, zaraz po załatwieniu skargi powinien zawiadomić nas o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie powinno zawierać:
- oznaczenie organu, do którego pochodzi,
- wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
- podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Należy podkreślić, że zawiadomienie musi mieć formę pisemną, a wymienione składniki obowiązkowo powinny w nim się znaleźć. W przypadku skargi zbiorowej lub petycji zawiadomienie należy doręczyć wszystkim skarżącym, pod warunkiem, że nie wskazali jednej osoby jako umocowanej do występowania w ich imieniu i do przyjmowania pism organu załatwiającego skargę lub petycję.

Gdy załatwienie skargi nas nie zadowala
Wtedy jest możliwość wniesienia przez adresata zawiadomienia kolejnej skargi, tym razem będącej przedmiotem niezadowolenia z załatwienia skargi. Pamiętajmy jednak, że w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi, a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. Ponownie wniesiona skarga tylko wtedy być może załatwiona w taki właśnie sposób, gdy jej przedmiot w pełni pokrywa się z poprzednio wniesioną skargą. W przypadku, gdy skarga ponawia wcześniej zgłoszone zarzuty jednakże z nową uzupełnioną argumentacją, bądź też z dodaniem nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności faktycznych, to będzie to nowa skarga. W związku z tym będzie zmuszony załatwić ją od początku.

Wnioski
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Do kogo kierować wnioski
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. W przypadku, gdyby wniosek trafił do niewłaściwej instytucji, to organ, który go otrzymał, ma obowiązek w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi.

Termin rozpatrzenia wniosku
Wniosek powinien zostać załatwiony i rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku informuje się wnioskodawcę.

Podstawa prawna
Art. 227 - 247 kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin dla obywatela
niezwłocznie

Termin dla urzędu
30 dni

Opłaty
brak
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI