Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Dokumenty osobiste

 
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Małżeństwo może być zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński, a także w obecności duchownego kościoła lub innego związku wyznaniowego.

Kto może zawrzeć związek małżeński
Niemal każdy. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może jednak zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Gdzie można wziąć ślub cywilny
Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński na terenie całego kraju.

Jakie dokumenty należy przedstawić
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane przedstawić:
- dokument stwierdzający tożsamość oraz odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (nie składa się odpisu skróconego aktu urodzenia, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa)
- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co jest dowodem ustania lub unieważnienia małżeństwa
Dowodem unieważnienia małżeństwa jest:
- odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Dowody unieważnienia małżeństwa:
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,
- dowodem nie istnienia jest odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nie istnienie małżeństwa. Małżeństwo przed kierownikiem stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, ze nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Ślub w kościele
Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie miesięcy od dnia jego wydania. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Akty małżeństwa
Po sporządzeniu aktu małżeństwa kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie wydaje 3 egzemplarze odpisu skróconego tego aktu.

Uwagi:
Świadkami ślubu cywilnego mogą być 2 osoby pełnoletnie dowolnej płci (mogą być 2 kobiety lub 2 mężczyzn). W dniu ślubu zgłaszają się oni przynajmniej 5 min przed ceremonią w USC z dowodami osobistymi.

Podstawa prawna:
- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. nr 99, poz. 1001).
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. nr 236,poz.2002).

Opłaty
Sporządzenie aktu małżeństwa - 75zł.

Podanie o wydanie odpisów skróconych bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w liczbie 3 egzemplarzy - 5zł.

Załączniki do podań - 50gr.

NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, pod warunkiem, że zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na pobyt, co najmniej 5 lat. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można cudzoziemcowi nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom określonym powyżej.

Kiedy zaświadczenie
Ponadto cudzoziemiec, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na pobyt i który pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli w stosownym terminie złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia. Termin do złożenia oświadczenia woli, o którym mowa powyżej, wynosi 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na pobyt albo 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z osobą posiadającą obywatelstwo polskie. Przyjęcie oświadczenia może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego.

Do kogo po obywatelstwo
Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe na terytorium RP wnoszą za pośrednictwem wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą- konsula. Właściwy jest wojewoda miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, miejsca jej pobytu lub ostatniego zamieszkania lub pobytu. W razie braku tych podstaw, właściwy jest wojewoda warszawski.

Jak dokumenty należy złożyć
Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego składa dokumenty:
- wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (sporządzony własnoręcznie w języku polskim)
- poświadczoną urzędowo kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy,
- poświadczoną urzędowo kopie karty stałego lub czasowego pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- odpis aktu urodzenia (w oryginale),
- odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny (w oryginale),
- życiorys (sporządzony własnoręcznie w języku polskim),
- oświadczenie o ubieganie się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
- dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego,
- zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadani obywatelstwa polskiego, o ile tak stanowi umowa między narodowa,
- aktualną fotografię formatu paszportowego,
- oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa (sporządzone własnoręcznie w języku polskim). Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwagi:
O nadaniu obywatelstwa polskiego decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jego postanowienia są ostateczne.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 lutego 1962r. o obywatelstwie polskim (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 28, poz. 353 ze zm.).
- Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków (Dz. U. nr 18, poz. 231).

Opłaty
200 zł – za decyzję o nabyciu obywatelstwa polskiego

5 zł – za podanie

0,50 zł – za każdy załącznik
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Zmiana imienia lub nazwiska jest możliwa jedynie szczególnych przypadkach popartych ważnymi względami. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Zainteresowana osoba musi jednak spełnić szereg przesłanek określonych w obowiązujących przepisach.

Do kogo należy się zwrócić W sprawach związanych ze zmianą imion i nazwisk rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Kiedy zmiana jest dopuszczalnaWażne względy, które stanowią podstawę zmian, zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca nosi nazwisko:- ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,- o brzmieniu niepolskim,- posiadające formę imienia,- pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub powszechne znany pod tym nazwiskiem.

Wymagane dokumenty - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy (poza przypadkiem powrotu kobiety po rozwodzie do nazwiska panieńskiego oraz wystąpienia przez kobietę w czasie trwania małżeństwa o zmianę nazwiska nabytego przez zawarcie małżeństwa), lub odpis zupełny w przypadku przeprowadzenia wcześniejszych zmian w akcie urodzenia,- odpis skrócony akty małżeństwa ( gdy dotyczy),- odpis zupełny aktów urodzeń niepełnoletnich dzieci,- w przypadku gdy dziecko nie jest objęte zmianą nazwiska – odpis skrócony,- oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia niepełnoletnich dzieci,- oświadczenie dzieci, które ukończyły 13 lat o wyrażeniu zgody.

Uwagi:
Z opłaty skarbowej zwolnione są decyzje wydane za wniosek o przywrócenie nazwiska lub imienia, oraz pisowni nazwisk lub imienia osobom, którym bezprawnie je zmieniono po 9 maja 1945 r., oraz decyzje dotyczące osób, których imię lub nazwisko miało formę ośmieszającą lub obcą. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest jego zgoda. W razie braku porozumienia miedzy rodzicami, każde z nich może zwróć się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej. Decyzja zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).

Zmiana nazwiska po rozwodzie
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie może być złożone także przed polskim konsulem.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t. j. Dz. U. z 2005, nr 233, poz. 1992 ze zm..
- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2004r. nr 253, poz. 2532 ze zm.).

Opłaty
30 zł – za pozwolenie na zmianę imienia i nazwiska

5 zł – za podanie

0,50 zł – za każdy załącznik

10 zł – przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska

15 zł- każdy odpis skrócony.
AKT ZGONU

Komu zgłosić zgon osoby
Zgon należy zgłosić do urzędu stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia, czyli śmierci osoby. Nie zawsze będzie to urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Kto zgłasza śmierć osoby
Obowiązek ten spoczywa na:
- małżonku lub dzieciach zmarłego,
- najbliższych krewnych lub powinowatych
- osobie zamieszkałej w lokalu, w którym nastąpił zgon,
- osobie, która była obecna przy zgonie lub naocznie się o nim przekonała,
- administratorze domu, w którym nastąpił zgon,
- jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest zobowiązany szpital lub zakład.Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Wymagane dokumenty:
- akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
- osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego.

Uwagi:
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon 3 bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 z zm.).

 
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI