Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Działalność gospodarcza

 
WPIS DO EWIDENCJI

Ewidencja jest jawna. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. Wniosek może być też złożony także w formie elektronicznej. Powinien być jednak opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wzór formularzy jest dostępny na stronach ministerstwa gospodarki (www.mgip.gov.pl, www.parp.gov.pl) oraz w urzędach gmin. Przedsiębiorca może go złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym (własnoręczność podpisu powinien poświadczyć notariusz). Od wniosku uiszcza się opłatę w wysokości 100 złotych. Jeśli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 złotych. Gmina może zmniejszyć opłatę lub zrezygnować z jej pobrania. Gmina Warszawa nie pobiera opłat od takiego wniosku. Wniosek o wpis do ewidencji powinien zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
- wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Organ ewidencyjny doręcza do urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Uwaga
Od 1 stycznia 2007r. zaczną obowiązywać przepisy o ewidencji z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych w zakresie swojej działalności numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach będzie następować właśnie na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r.nr. 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
14 dni

Opłata
100 zł

Gdzie załatwić?
Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Opinia
ALEKSANDER JASTRZĄB Naczelnik Wydziału w Biurze Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy


Jeżeli organ ewidencyjny nie dokona wpisu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, przedsiębiorcy przysługuje skarga na bezczynność organu do WSA (po wyczerpaniu innych środków zaskarżenia). Jeśli wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, wzywa się przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli wniosek we wskazanym terminie nie zostanie uzupełniony organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu. Jeśli organ ewidencyjny wyda decyzję o odmowie wpisu, służy od niej odwołanie za pośrednictwem tego organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ważny adres:
www.mgip.gov.pl
www.parp.gov.pl
POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W ramach pomocy publicznej organy administracji publicznej wspierają w szczególności mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Program pomocy publicznej na lata 2005-2010 stawia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Za małego przedsiębiorcę ustawa uważa przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 10 milionów euro.

W razie wątpliwości przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy spełnia kryterium małego przedsiębiorcy. W tym celu na stronie www.parp.gov.pl może uruchomić specjalny kwalifikator.

W 2004r. uruchomiono wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach programów operacyjnych:
- Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (WKP),
- Rozwój Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich (RZL),
- Zintegrowany Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Z programu WKP przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie nowych inwestycji czy specjalistycznych usług doradczych. Wniosek należy złożyć w regionalnej instytucji finansującej, z którymi współpracuje PARP. Przedsiębiorca może starać się też o pieniądze na udział w zagranicznych targach. Wnioski rozpatruje departament inwestycji zagranicznych i promocji eksportu MSZ. Celem programu ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Przedsiębiorcy mogą otrzymać z niego pieniądze m.in. na kupienie maszyn lub wyposażenia. Po dotacje należy wystąpić z wnioskiem do urzędu marszałkowskiego. W 2006r. dla przedsiębiorców w programie ZPORR dla przedsiębiorców zarezerwowana jest suma 1766,4 mln euro. Niestety w większości jest już wyczerpana.

Młodzi, którzy chcą stworzyć własną firmę, mogą ubiegać się o dotację Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje, które jednorazowo mogą wynieść 12 tys. zł, przyznają urzędy pracy w całym kraju. Szansę na samodzielną działalność stwarza także program"Promocja przedsiębiorczości’’, gdzie można uzyskać dotację pomostową lub inwestycyjną. Dotacja pomostowa przyznawana jest przez 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia) w wysokości 700 zł i może sięgać 75 proc. inwestycji.

Formularz wniosku o dofinansowanie z programu"Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo’’ zawiera:
- tytuł projektu,
- rodzaj projektu,
- określenie wpływu projektu na środowisko,
- określenie zgodności projektu z polityką równych szans,
- identyfikację wnioskodawcy: forma prawna prowadzonej działalności, dane wnioskodawcy,
- charakterystykę prowadzonej działalności,
- opis projektu,
- uzasadnienie projektu,
- środki gwarantowane przez wnioskodawcę,
- planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków
- pomoc uzyskana przez wnioskodawcę w Polsce.

Uwaga:
Od 16 września 2005r. wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane za pomocą Generatora Wniosków. Jest to aplikacja umożliwiająca tworzenie, edycję oraz drukowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. A aplikację można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) i ze strony instytucji właściwych dla wybranego programu operacyjnego (www.parp.gov.pl)

Ważniejsze wymagane załączniki:
- dokument rejestrowy wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej- umowa,
- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z wpłatami odpowiednich należności,
- kopia informacji/decyzji o nadaniu numeru REGON,
- oświadczenie spełnianiu kryteriów MSP.

Oświadczenia wnioskodawcy:
- deklaracja o niekaralności,
- oświadczenie o braku przesłanek do stwierdzenia niezgodnego z celem wykorzystania środków publicznych.

Wymagane dokumenty:
W trakcie wywiadu środowiskowego: dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie, dokument potwierdzający dochody (odcinek renty, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia o otrzymywanych zasiłkach i dodatkach), a w zależności od konkretnego przypadku także dokumenty szczególne (np. potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, orzeczenie o niepełnosprawności itp.).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123, poz. 1291).
- Rozporządzenie Komisji WE z dnia 12 stycznia 2001r. WE nr 70/ 2001 w  sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
- Rozporządzenie Komisji z dnia 12 stycznia 2001r. (WE) nr 69/ 201 w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.
- Rozporządzenie Komisji WE z dnia 12 grudnia 2002r. nr 2204/ 2002 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.

Termin dla obywatela
?

Termin dla urzędu
?

Opłata
?

Gdzie załatwić?
Regionalna instytucja finansująca, z którą współpracuje PARP.

Opinia
MONIKA NIEWINOWSKA
rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Fundusze pomocowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Obecnie cała pula na lata 2004-06 została wyczerpana. Przedsiębiorcy- nie zależnie od wielkości – mogą jeszcze ubiegać się o dotacje na nowe inwestycje oraz na doradztwo. Do dyspozycji mają jednak inne formy wsparcia działalności, które pośrednio również finansowane są z dotacji unijnych. Mogą np. skorzystać z usług funduszy pożyczkowych czy doręczeniowych. Kolejny- tym razem jeszcze większy- unijny zastrzyk finansowy przedsiębiorcy odczują po 2007r. Staramy się, aby nowe środki były dla przedsiębiorców łatwiej dostępne. Dotychczas najczęstszym powodem odrzucenia wniosków były przyczyny formalne, zwłaszcza niekompletność wniosku. Dlatego od 2007r ministerstwo chce odwrócić kolejność – najpierw oceniać uproszczona wersję wniosku pod kątem merytorycznym.

Ważny adres:
?
POMOC DLA PRACODAWCÓW

Budżetu europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) finansowany jest rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy. Przedsiębiorca może zgłosić do starosty – za pośrednictwem PUP- wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy (po pół roku od jego utworzenia) dla bezrobotnego w wysokości określanej w umowie. Nie może ona jednak przekraczać 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 11 736 zł). Przedsiębiorca powinien utrzymać takie stanowisko pracy przez okres 3 lat. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców ten okres wynosi 2 lata.

W 2005 r. starostowie zrefundowali koszty wyposażenia 13. tys. stanowisk pracy na łączną kwotę 105,6 mln zł. Przedsiębiorcy zatrudniający bezrobotnych absolwentów w ramach Programu Pierwsza Praca mogą uzyskać refundację z tego tytułu. Program Pierwsza Praca działa od 2002 r. Obejmuje osoby bezrobotne do 25 lub absolwentów uczelni do 27 roku życia. Najczęściej stosowaną formą tego programu są staże zawodowe w firmach. Od wdrożenia programu refundacje objęły 54 tys. przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pomocy publicznej bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Pomoc musi mieścić się w ramach tzw. wyłączeń blokowych (zatrudnienie, szkolenie) lub w ramach zasady de minimis ( nie może przekroczyć w okresie 3 lat kwoty stanowiącej równowartość 1000 000 euro). Rekompensata z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie mogą przekroczyć 100 proc. rzeczywistych podwyższonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pomoc nie może przekroczyć równowartości 15 mln euro brutto w okresie kolejnych 3 rat.. Przekazywana jest przedsiębiorcom w formie zaliczki.

Pomoc może obejmować również pokrycie wydatków obejmujących koszty szkolenia niepełnosprawnego pracownika. Wielkość dla jednego przedsiębiorcy na dane szkolenie nie może przekraczać kwoty 1 mln euro.

Pomoc w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc w utrzymaniu miejsc pracy. Podlega ona jednak notyfikacji i obowiązkowi uzyskania zgody Komisji. Może ona udzielić zgody na taką pomoc gdy pomoc ta ma za zadanie zrekompensować szkody spowodowane przez klęski żywiołowe lub wyjątkowe zdarzenia lub dotyczy regionów, gdzie poziom życia jest nienormalnie niski, lub gdzie występuje niedostateczne zatrudnienie. Pracodawca, który chce wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty o refundację ze środków Funduszu Pracy związanych z tym kosztów.

Wniosek powinien zawierać m.in.:
- oznaczenie podmiotu,
- liczbę stanowisk dla skierowanych bezrobotnych,
- kalkulacje wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,
- wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych,
- wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać bezrobotni
- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Komunikat PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako instytucja wdrażająca Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 informuje, że w związku z wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania 1.4 SPO RZL 2004- 2006 (schemat a) wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku wstrzymał z dniem 2 maja 2006r. nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, składanych w odpowiedzi na ogłoszony piąty konkurs otwarty. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Wdrażania Programów UE w Warszawie, tel.. (022) 652 90 25, e-mail: efs@pfron.org.pl oraz w oddziałach wojewódzkich PFRON. Zainteresowanych otrzymywaniem aktualnych informacji o Działaniu 1.4 SPO RZL prosimy o przesyłanie swojego zgłoszenia na adres: programyUE@pfron.org.pl.

Podstawa prawna:

- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. nr 99, poz. 1001).
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. nr 236,poz.2002).

Termin dla obywatela
?

Termin dla urzędu
?

Opłata
?

Gdzie załatwić?
Powiatowy urząd pracy ( PUP).

Opinia
MONIKA NIEWINOWSKA
rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Fundusze pomocowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Obecnie cała pula na lata 2004-06 została wyczerpana. Przedsiębiorcy- nie zależnie od wielkości – mogą jeszcze ubiegać się o dotacje na nowe inwestycje oraz na doradztwo. Do dyspozycji mają jednak inne formy wsparcia działalności, które pośrednio również finansowane są z dotacji unijnych. Mogą np. skorzystać z usług funduszy pożyczkowych czy doręczeniowych. Kolejny- tym razem jeszcze większy- unijny zastrzyk finansowy przedsiębiorcy odczują po 2007r. Staramy się, aby nowe środki były dla przedsiębiorców łatwiej dostępne. Dotychczas najczęstszym powodem odrzucenia wniosków były przyczyny formalne, zwłaszcza niekompletność wniosku. Dlatego od 2007r ministerstwo chce odwrócić kolejność – najpierw oceniać uproszczona wersję wniosku pod kątem merytorycznym.

Ważny adres:
?
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI