Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Dla kierowców

 
REJESTRACJA SAMOCHODU

Gdzie załatwić
Starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę)

Rejestracja pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną.
Pojazd sprowadzony z terytorium państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni. Właściciel pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa członkowskiego UE jest zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Wnioski o rejestrację pojazdów są dostępne w wydziałach komunikacji właściwych urzędów lub na ich stronach internetowych.

Uwaga
Rejestracja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być załatwiona w terminie 30 dni. Rejestracji pojazdu dokonuje się z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu trwającej do 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia na okres 14 dni.
Osobie niezadowolonej ze sposobu załatwienia jej wniosku o rejestrację przysługuje odwołanie od decyzji, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Nie można poruszać się po drodze pojazdem niedopuszczonym do ruchu, bez dowodu rejestracyjnego- podczas kontroli na drodze oznacza o mandat w wysokości 50 złotych.
Wydanie wtórnika dowodu lub jego wymiana dla pojazdu już zarejestrowanego w danym urzędzie nastąpić może w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

Gdzie załatwić
Wydział komunikacji.

Wydanie dowodu rejestracyjnego dla pojazdu nowo zarejestrowanego w danym urzędzie nie może przekroczyć 44 dni; jest to 30 dni z możliwością przedłużenia o następne 14.
Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,50 zł, na która składa się opłata za:
- dowód rejestracyjny- 48,00 zł;
- komplet nalepek legalizacyjnych- 11,00 zł;
- nalepkę kontrolną- 16,50 zł;

Za wydanie tablic rejestracyjnych pobierane są opłaty w wysokości:
- 80,00 zł za wydanie tablic samochodowych,
- 40,00 zł za wydanie tablic motocyklowych,
- 30,00 zł za wydanie tablic motorowerowych,
- 1000,00 zł za wydanie tablic indywidualnych.

Opłata ewidencyjna wynosi za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego- 1 zł,
- zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych- 1 zł,
- nalepki kontrolnej- 1 zł,

Wymagane dokumenty:
Rejestracji najczęściej dokonuje się na podstawie:
- dowodu własności pojazdu,
- karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane,
- zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli są wymagane,
- dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy,
- dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Jeżeli sprowadzany z zagranicy pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:
- uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich UE lub
- brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług.
Jeżeli pierwsza rejestracja dotyczy nowego samochodu, konieczne jest przedstawienie dowodu wpłaty należności z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów. Oba dokumenty wystawia sprzedawca samochodu. Osoba rejestrująca samochód nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu recyklingu pojazdów.

Podstawa prawna:
- Art. 77-76 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz 908 ze zm.)
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 ze zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
bez zwłoki

Opłata
75,50 zł

Opinia
EDYTA FEDEROWICZ
Inspektor Wydziału Obsługi Mieszkańców Warszawa Żoliborz

Do najczęściej popełnianych błędów przy składaniu wniosków o rejestrację pojazdu należy:
- wpisywanie w rubrykę numer karty pojazdu numeru dowodu rejestracyjnego lub numeru karty pojazdu z zagranicy, niewpisywanie załączników.
- wpisywanie numeru NIP zamiast nr PESEL,
- wpisywanie jako właściciela (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) nazwy firmy i adresu prowadzenia działalności zamiast danych osobowych.

Karta pojazdu
Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu. Właściciel pojazdu nie musi za nią płacić. Jeśli właściciel pojazdu sam musi wystąpić o kartę pojazdu, wówczas za jej wydanie organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. Przy okazji wydania kart pojazdu pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł. W karcie dokonuje się wpisu danych identyfikacyjnych właściciela pojazdu na podstawie dowodu własności pojazdu.

Ważny adres:
www.mtib.gov.pl
www.prawojazdy.com.pl
PRAWO JAZDY

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
- osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i o ile jest ono wymagane, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
- odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii prawa jazdy,
- przebywa w Polsce przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.
Ten, kto posiada prawo jazdy musi niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, o jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.
Wnioski o wydanie prawa jazdy znajdują się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Wnioski o wymianę prawa jazdy dostępne są w wydziale komunikacji. Opłaty za wydanie i wymianę prawa jazdy to 70,00 zł. Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy to 1 zł.

Uwaga
Do 30 czerwca 2006 roku należy wymienić prawa jazdy wydane w okresie od dnia 1 maja 1993 roku do dnia 30 czerwca 1999 roku oraz wydane po dniu 1 lipca 1999 roku na blankietach papierowych. Bez wymienionego prawa jazdy nie można prowadzić samochodu.
Z brakiem ważnego prawa jazdy wiąże się mandat 50 zł.
W przypadku nie wydania prawa jazdy przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wymagane dokumenty:
Prawo jazdy wydane jest po złożeniu- za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego:
- wniosku,
- zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii prawa jazdy szkolenia,
- orzeczenia lekarskiego,
- pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
- dowodu uiszczenia opłaty,
- wyraźnej fotografii.

Podstawa prawna:
Art. 87-100 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz 908 ze zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
70zł

Gdzie załatwić?
Wydział komunikacji.

Opinia
EDYTA FEDEROWICZ
Inspektor Wydziału Obsługi Mieszkańców Warszawa Żoliborz

Do najczęściej popełnianych błędów, których powinny unikać osoby składające wniosek o wydanie prawa jazdy, należą:
- w punkcie B wniosku wpisywanie danych dotyczących posiadanego prawa jazdy, tj. nr druku prawa jazdy jest najczęściej mylony z nr prawa jazdy.
- w punkcie C wniosku mylnie wpisywana przyczyna wymiany.
Osoby starające się o prawo jazdy zapominają również o zmianach danych, tj. adresie, nazwisku, ważności posiadanego prawa jazdy, które należy zamieścić w punkcie D wniosku i traktować jak wydanie wtórnika posiadanego prawa jazdy.
Ponadto w punkcie G wniosku zdarzają się braki zrozumienia czytanego tekstu oświadczenia i zaznaczanie niewłaściwych rubryk lub niewypełnienia ich w ogóle. e podmioty, często instytucje finansowe udzielające kredytów, zastrzegają sobie dla własnych potrzeb ważności zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami na określony czas, najczęściej 1 miesiąc.

Ważny adres:
www.mtib.gov.pl
www.prawojazdy.com.pl
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI