Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Przyłączenie do sieci

 
PRZYŁĄCZENIE WODY I KANALIZACJI

Pełny tryb, przedstawiony poniżej, dotyczy wyłącznie osób budujących własny dom. Umowę o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w przypadku mieszkań podpisuje najczęściej spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Na podstawie wydanych przez przedsiębiorstwo warunków technicznych powinien zostać wykonany projekt przyłącza wodociągowego. Projekt sporządzony przez projektanta z uprawnieniami wodno – kanalizacyjnymi. Wart wiedzieć że przez 3 lata ważne jest uzgodnienie projektu przyłącza.

Dopiero po wybudowaniu przyłącza możliwe jest podpisanie umowy, na podstawie której będzie dostarczana woda lub odprowadzane ścieki. Opłata za uzgodnienie projektu wynosi np. 66 zł w miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i kanalizacji w Warszawie.

Dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków, zawieranej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorca usługi. Taka umowa określa m.in. Warunki świadczenia usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, sposób i terminy wzajemnych rozliczeń, okres obowiązywania umowy i odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Jeśli nie zgadzamy się z wysokością rachunku za wodę albo uznamy, że parametry wody są nieprawidłowe (np. woda ma inny kolor), należy złożyć reklamacje. Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne rozpatrują reklamacje zwykle w ciągu 30 dni. Jeśli roszczenia klienta zostaną uznane, może on domagać sie bonifikat – np. za przerwę w dostawie ciepła – 1/30 miesięcznej opłaty za zamówiona moc cieplną, za dobę.

W biurze obsługi klienta można m.in. Załatwić również sprawy: związane z rozliczeniami (np. gdy do jednego wodomierza podłączonych jest kilku odbiorców, którzy nie mogą dojść do porozumienia co do rozliczeń procentowych.

Wymagane dokumenty:
Do podłączenia wody i kanalizacji konieczne jest złożenie zlecenia o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i (lub) odprowadzania ścieków. Do zlecenia należy załączyć dwa załączniki: aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego ma zostać przyłączona woda lub kanalizacja.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
14 dni

Opłata
66 zł (np.)

Gdzie załatwić?
Właściwe miejscowo przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, np. miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Warszawie.

Opinia
HANNA KUTA
Kierownik działu Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

Bardzo często osoby ubiegające sie o podłączenie wody lub kanalizacji dołanczaja do wniosku nieaktualne mapy geodezyjne, przez co opóźniane jest załatwienie sprawy. Ale z drugiej strony w warszawie istnieją miejsca, dla których, z powodu wielu nowych inwestycji, mapa sprzed 3 miesięcy nie będzie juz aktualna.Zdarza sie ze klienci reklamują jakość wody – w takich sytuacjach problemy próbki z sieci i w mieszkaniu u klienta, które są badane laboratoryjnie. Jeśli reklamacja klienta okazuje sie nie uzasadniona i tak koszty takich badań zawsze obciążają MPWiK. W przypadku uznania roszczeń klienta, może on liczyć na bonifikatę w wysokości 3 proc. obowiązującej ceny za każdy niedotrzymany parametr.

Ważny adres:
www.mpwik.com.pl
PRZYŁĄCZENIE GAZU

Pełny tryb, przedstawiony poniżej, dotyczy wyłącznie osób budujących własny dom. Osoby, które kupują gotowe mieszkanie lub dom, muszą jedynie podpisać umowę sprzedaży paliwa gazowego.

Aby zostać odbiorca gazu, należy najpierw złożyć wniosek o określenie warunków przyłącza do sieci gazowej. Wzór wniosku zależy od tego, czy należymy do I grupy poprzetoczeniowej ( deklarujemy pobór gazu w ilości nie większej niż 10 metrów sześc./h) czy II grupy (powyżej 10m sześc.).

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla wnioskodawcy z I grupy (czyli taki, który najczęściej składa Kowalski) powinien zawierać:
- oznaczenie wnioskodawcy,
- określenie rodzaju paliwa gazowego,
- określenie terminu rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego, celu wykorzystania paliwa gazowego, wielkość mocy umownej ( maksymalny godzinowy odbiór gazu w danym roku, określa sie w metrach sześc./h), Wzory wniosków ustala przedsiębiorstwo gazownicze.

Jeśli przedsiębiorstwo gazownicze określi warunki przyłączenia, można złożyć wniosek o przygotowaniu umowy o przyłączeniu do sieci gazowej. Do wniosku należy dołączyć numery dowodów osobistych i PESEL współwłaścicieli wymienionych w dokumencie, dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, mapa zasadnicza terenu do celów projektowych oraz warunki przyłączenia.

Po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy zrealizować cykl inwestycyjny, zgodnie z zapisami w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłącze gazowe wykonywane jest na podstawie projektu technicznego.1 rok są ważne warunki przyłączenia od dnia ich wydania. Po zakończeniu prac inwestycyjnych może juz zostać podpisana umowa sprzedaży paliw gzowych. Do jej zawarcia konieczny jest protokół odbioru technicznego instalacji gazowej i próby szczelności ( podpisany przez wykonawcę, właściciela budynku oraz kierownika budowy) oraz protokół kominiarski – potwierdzający prawidłowe podłączenie odbiorników do przewodów spalinowych i sprawność układu wentylacyjnego. Po podpisaniu umowy zakład gazowniczy instaluje gazomierz i napełnia instalacje gazem. Opłata za uruchomienie instalacji gazowej wynosi: 139,50 + VAT – cena w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. W biurze obsługi klienta można m.in. Załatwić również zmiany grupy taryfowej, związane z rozliczeniami ( np. wysokość faktury) czy rozłożeniem należności na raty.

Wymagane dokumenty:
- wniosek
- oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą urzytkowane urządzenia i instalacje
- mapa archiwalna terenu lub inna mapa do celów projektowych ( na takiej mapie odznacza sie działkę budowlaną i proponowane miejsce zainstalowania szafki gazowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. Z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
ok. 140 zł

Gdzie załatwić?
Właściwy miejscowo zakład gazowniczy – np. w Warszawie Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z.o.o

Opinia
MARIUSZ DYMKOWSKI
zastępca dyrektora ds. handlowych w mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z.o.o. Oddział Gazownia Warszawa

Warto pamiętać, że w przypadku odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilości do 10 m3/h gazomierz jest zawsze własnością przedsiębiorstwa gazowniczego, tak wiec odbiorca gazu nigdy nie płaci za jego założenie. Pobierana jest natomiast opłata za uruchomienie instalacji gazowej, która w naszym przedsiębiorstwie wynosi 139,50 zł brutto. W przypadku zastrzeżeń odbiorcy odnośnie do rozliczenia za dostarczony gaz, może on złożyć wniosek lub reklamacje w tym zakresie, którą przedsiębiorstwo gazownicze obowiązane jest rozpatrzyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny termin. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności. Rozpatrując reklamacje przedsiębiorstwo gazownicze dokonuje szczegółowej analizy dotychczasowych zużyć paliwa gazowego, a w przypadku budzących wątpliwości przeprowadzamy kontrolę bezpośrednio u odbiorcy.

Ważny adres:
www.ure.gov.pl
PRZYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pełny tryb przedstawiony poniżej, dotyczy wyłącznie osób budujących własny dom. Osoby które kupują gotowe mieszkanie lub dom, muszą jedynie podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać:
- oznaczenie wnioskodawcy,
- określenie mocy przyłączeniowej,
- przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej,
- przewidywany termin dostawy lub poboru energii elektrycznej,
- ilości faz.

Wzór wniosku określa przedsiębiorstwo energetyczne – jest on zwykle dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Zakład energetyczny wydaje warunki przyłączenia, które określają m.in. miejsce przyłączenia, moc przyłączeniową i projektowany koszt wykonania przyłącza. 2 lata są ważne warunki przyłączenia wydane przez zakład energetyczny. Po określeniu warunków przyłączenia podpisywana jest umowa o przyłączenie. Stanowi ona podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych. Jeśli wykonane zostanie przyłącze, można wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Taka umowę zawiera przedsiębiorstwo energetyczne z odbiorcą. Umowa określa m.in. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej oraz miejsca pomiaru, moc umowna oraz warunki jej zmiany, termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o określenie warunków przyłącza się dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczona energia oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który określa utytułowanie danego budynku względem istniejącej sieci oraz sąsiednich budynków.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. Z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
14 dni

Opłata
z umowy

Gdzie załatwić?
Zakład energetyczny działający na danym obszarze.

Opinia
JOANNA KALBARCZYK
dyrektor obsługi klienta i Billingu STOEN SA

Klienci, którzy kupują lub sprzedają mieszkanie, powinni pamiętać o spisaniu oświadczenia o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień przekazania lub przyjęcia lokalu. To jeden z dokumentów potrzebnych, obok z dokumentów potrzebnych, obok dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, do podpisania umowy sprzedaż energii elektrycznej. Klienci często zapominają również o konieczności poinformowania firmy dostarczającej energie o zmianie danych, takich jak: zmiana właściciela lokalu czy zmiana adresu korespondencyjnego.

Ważny adres:
www.ure.gov.pl
PRZYŁĄCZENIE ENERGII CIEPLNEJ

Pełny tryb, przedstawiony poniżej, dotyczy wyłącznie osób budujących własny dom. Umowę o dostarczenie ciepła podpisuje najczęściej spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Osoba, która ubiega się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, powinna złożyć wniosek o określeniu warunków przyłączenia.

Wniosek o określenie warunków takiego przyłączenia powinien zawierać:
- oznaczenie wnioskodawcy,
- informację określającą rodzaj i parametry instalacji odbiorczych w obiekcie odbiorcy oraz maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych,
- proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła.

Wzór wniosku ustala przedsiębiorstwo ciepłownicze – jest zwykle dostępny na stronie internetowej. Warunki przyłączenia wydane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze określają m.in. Miejsce i sposób połączenia instalacji odbiorczej w obiekcje odbiorcy, z należącą do przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła zewnętrzną instalacja odbiorcza i miejsce zainstalowania licznika. 2 lata są ważne warunki przyłączenia ( od dnia ich wydania). Po otrzymania warunków przyłączenia można podpisać umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Taka umowa określa m.in. zakres prac projektowych i budowlano montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorców końcowych, wykonywanych przez strony umowy, wysokość opłaty za przyłączenie, przewidywany termin rozpoczęcia dostarczenia ciepła. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych oraz ich finansowanie przez strony, na zasadach w niej określonych. Po wybudowaniu przyłącza, które doprowadza energię cieplną z sieci ciepłowniczej do budynku, może zostać zawarta umowa sprzedaży ciepła. Umowa taka określa m.in. Wielkość zamówionej nocy cieplnej, terminy rozpoczęcia dostarczenia ciepła, prawa i obowiązki stron, termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia. Jeśli nie zgadzamy się z wysokością rachunku za energie albo uznany, że parametry ogrzewania są nieprawidłowe ( np. kaloryfery za słabo grzeją ), należy złożyć reklamację. Przedsiębiorstwa ciepłownicze rozpatrują reklamacje zwykle w ciągu 30 dni. Jeśli roszczenia klienta zostaną uznane może on domagać się bonifikat – np. za przerwę w dostawie -1/30 miesięcznej opłaty za zamówiona moc cieplna, za dobę. W biurze obsługi można m.in. Załatwić również zmianę mocy cieplnej, sprawy związane z rozliczeniami (np. Wysokość faktur) czy rozłożenie należności na raty.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym znajdują się instalacje odbiorcze podlegające przyłączeniu. Wymagany jest również plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie danego budynku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczny (tj. Dz.U. Z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
z umowy

Gdzie załatwić?
Właściwe miejscowo przedsiębiorstwo ciepłownicze – np. w Warszawie Stołeczne Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej.

Opinia
RENATA BRZÓSKA
dyrektor biura obsługi Klienta Stołecznego Przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej

Odbiorcy ciepła zapominają często, że SPEC odpowiada za otrzymanie właściwych parametrów dostawy ciepła do węzła cieplnego lub rozdzielni, czyli miejsc, z których ciepło dalej jest rozprowadzane w danym budynku. Tak wiec wady instalacji grzewczej znajdującej się np. w danym mieszkaniu czy budynku musza zostać usunięte przez właściciela. W razie nieprawidłowości w odbiorze ciepła w budynkach wielolokalowych, mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni złożyć reklamacje do spółdzielni lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. Dopiero jeśli spółdzielnia lub wspólnota, a właśnie one maja podpisane umowy ze SPEC – em, uzna, że problem leży w instalacji należącej do SPEC – składa do nas reklamację.

Ważny adres:
www.ure.gov.pl
USŁUGI POCZTOWE

Pełnomocnictwo pocztowe. Konieczne jest przy zastępczym odbiorze przesyłek rejestrowanych ( czyli takich, które zostają przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i są doręczone za pokwitowaniem odbiorcy – np. list polecony). Dotyczy ono sytuacji, gdy osoba odbierająca przesyłkę ma inny adres zamieszkania niż adresat wskazany na przesyłce. Tak wiec jeśli przesyłkę odbiera domownik - wystarczy, że wylegitymuje sie dowodem osobistym. Jeśli jednak będzie to członek rodziny, ale zamieszkały pod innym adresem, będzie potrzebował do odbioru pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie na obszarze działania właściwej placówki pocztowej. Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego pobierane są opłaty – np. 21 zł za pełnomocnictwo do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek i przekazów, 2 zł za pełnomocnictwo do jednorazowego odbioru.

Polecony do skrzynki. Zamiast odbierać listy polecone od listonosza lub na poczcie, można otrzymywać je do skrzynki na listy. Nie dotyczy to jednak przesyłek za potwierdzeniem odbioru,czyli takich, w których konieczne jest pisemne potwierdzenie ich otrzymania. Doręczenie listów poleconych do poczty odbywa się na pisemny wniosek adresata, który trzeba złożyć w oddawczej placówce operatora, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek jest wolny od opłaty pocztowej.

Kluczyk. Jeśli ktoś zgubił kluczyk od swojej skrzynki pocztowej, może zwrócić o dorabianie nowego do urzędu pocztowego właściwego według miejsca zamieszkania zgłaszającego. Opłaty za taką usługę są zróżnicowane – wynikają z umów zawieranych przez poszczególne rejonowe urzędy pocztowe z wykonawcami ( opłata waha sie zwykle w granicach 7-9 złotych)

Reklamacja pocztowa. Składa sie ja u operatora usług pocztowych. Może ją wnieść zarówno nadawca jak i adresat przesyłki. Reklamacje można zgłosić zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej do protokołu, a także w innej formie która w dostateczny sposób ujawni wole reklamującego – np. poczta elektroniczną. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: imie i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego, rodzaj reklamowanej przesyłki, uzasadnienie reklamacji, kwotę odszkodowania (w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania) i podpis reklamującego.

Odpowiedz na reklamację. Powinna zostać udzielona w ciągu 14 dni – w uzasadnionych wypadkach nie dłużej niż 30 dni (I instancja). W placówce odwoławczej - nie dłużej niż 30 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. prawo pocztowe( Dz.U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
różne

Termin dla urzędu
różne

Opłata
różne

Gdzie załatwić?
Placówka Poczty Polskiej


Opinia
RADOSŁAW KAZIMIERSKI
Poczta Polska

Nie każde roszczenie kierowane do poczty kwalifikuje się jako reklamacja,tymczasem klienci często w ten sposób tytułują zgłoszenie, które jest w rzeczywistości skargą lub wnioskiem. Warto pamiętać, aby w piśmie reklamacyjnym zgłosić wysokość roszczenia odszkodowawczego, jeśli dana osoba domaga się odszkodowania. Nie można również zapominać o wskazaniu rodzaju reklamowanej przesyłki.

Ważny adres:
www.poczta-polska.pl
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI