Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Mieszkanie, dom, zameldowanie

 
ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE

Każdy, kto posiada obywatelstwo polskie i przebywa stale na terytorium RP, ma obowiązek zameldowanie w miejscu pobytu stałego.

Z kolei osoba zameldowana na pobyt czasowy powinna zameldować się na pobyt stały, jeśli przebywa w tej samej miejscowości dłużej niż 2 miesiące. Taki obowiązek nie zawsze powstaje – np. nie dotyczy wykonywania pracy poza miejscem stałego pobytu.

Osoba, która przebywa w danej miejscowości pod stałym adresem dłużej niż 3 doby, ma obowiązek zameldowania się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Osoby przebywające w hotelach lub miejscach związanych z leczeniem, pracą czy nauką lub opieka społeczną, muszą zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

Wymeldować się należy najpóźniej w dniu opuszczania danego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Przy zameldowaniu wypełnia się formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, natomiast przy wymeldowaniu- formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

Zameldowanie i wymeldowanie może nastąpić również w drodze decyzji administracyjnej – dotyczy to sytuacji, gdy np. w danym lokalu zameldowana jest osoba, która w nim nie zamieszkuje, ale mimo to nie chce się sama wymeldować. Należy wówczas złożyć wniosek o wymeldowanie.

Wymagane dokumenty:
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
- Odpis skrócony aktu urodzenia,
- Książeczka wojskowa.
Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące:
- potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – np. akt notarialny.
Przy zameldowaniu na pobyt stały:
- zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
- zgłasza sie następujące dane osobowe, np.: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, numer PESEL, adres poprzedniego miejsca pobytu stałego, adres nowego miejsca pobytu stałego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, wykształcenie.
Takie same dane osobowe zgłasza się przy wymeldowaniu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. Nr 128,poz.1175).

Termin dla obywatela
niezwłocznie

Termin dla urzędu
1-2 miesiące

Opłata
5 zł

Gdzie załatwić?
Biuro administracji i spraw obywatelskich w urzędzie gminy

Opinia
JOLANTA TEODOROWICZ-PYŻYNA
naczelnik delegatury biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Warszawy Ochoty

Warto pamiętać, że fakt zamieszkania osoby w danym lokalu potwierdza właściciel lub inny podmiot mający tytuł prawny do lokalu. Osoba, która dokonuje zameldowania, potwierdza na druku swoje dane. Należy przedkładać do wglądu oryginały dokumentów (np. aktu notarialnego lub zaświadczenia ze spółdzielni), a nie ich kserokopie.
Możliwość zameldowania się ma również najemca – musi jednak okazać aktualny tytuł prawny (umowę najmu), gdyż potwierdza fakt zamieszkania pod adresem, w którym chce się zameldować.

Ważny adres:
www.wom.warszawa.pl
DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Jest on przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku
- dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny – czyli spółdzielni mieszkaniowej. Od decyzji odmawiającej przyznanie dodatku można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielem lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zajmowany lub socjalny.

Uwaga! Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2 proc. kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji na dzień dzisiejszy próg ten wynosi 11,94 zł). Jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest uzyskanie odpowiednio niskiego dochodu. Dodatek może zostać przyznany, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, liczony w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dodatek nie przekroczy 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku ( najniższa emerytura wynosi obecnie ( 597,46 zł). Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza tzw. powierzchni normatywnej (czyli powierzchni przeliczanej na osobę) o więcej niż 30 proc. Przy odliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego potwierdzony przez zarządcę budynku,
- deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- zaświadczenie o dochodach brutto (poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, ZUS lub ośrodek pomocy społecznej),
- aneks czynszowy ( wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc),
- dokument potwierdzający powierzchnie użytkową mieszkania i wyposażenie techniczne budynku, potwierdzony przez biuro architekta miejskiego (w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych),
- orzeczenie o niepełnosprawności i dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawniający do zamieszkania w oddzielnym pokoju – dla osób niepełnosprawnych,
- ostatnia faktura za energię elektryczną - dla lokali niewyposażonych w centralne ogrzewanie, centralna ciepłą wodę lub instalacje gazu przewodowego.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. nr 71, poz. 734)

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
1 miesiąc

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
W Wydziale Obsługi Mieszkańców lub Wydziale Zasobów Lokalowych w urzędzie gminy.

Opinia
AGNIESZKA MILKOWSKA
inspektor w wydziale zasobów Lokalowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa dla Dzielnicy Mokotów

Mimo że dodatki mieszkaniowe funkcjonująca już od 10 lat, to nadal interpretacja przepisów sprawia osobom składającym wnioski wiele kłopotów. Do najczęściej powtarzających się problemów należy definicja dochodu, gdyż jest ona mylona z definicją zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Równie częstym błędem jest mylenie osób zamieszkujących z osobami zameldowanymi. Wiele osób zapomina także, że aby zachować ciągłość w otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego, należy złożyć kolejny wniosek w miesiącu, w którym kończy się dodatek.

Ważny adres:
www.wom.warszawa.pl
POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Zasadniczo zgody organu wymaga budowy wszystkich obiektów, jednak należy pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach, wyszczególnionych w ustawie Prawo budowlane, wystarczy jedynie zgłoszenie w starostwie powiatowym zamiaru wzniesienia danej budowli. Chodzi tu np. o parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, czy ogrodzenie oddzielające nas od sąsiada - mówi Anna Szeląg że starostwa powiatowego w Garwolinie.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy udać się do urzędu starostwa powiatu, na którego terenie ma powstać dana inwestycja. Przed wystąpieniem z wnioskiem należy przygotować sporządzona przez geodetę aktualna mapę projektową i uzyskać zaświadczenia o tym, że działka posiada dostęp do elektryczności, wody i innych mediów.

Po złożeniu wniosku i całej dokumentacji starostwo ma do 65 dni na wydanie decyzji, za przekroczenie tego terminu wojewoda ma obowiązek nałożyć na nie karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Jeżeli wniosek nie został wypełniony prawidłowo, starostwo wydaje postanowienie o uzupełnienie braków. Ubiegający się o pozwolenie może wystąpić o wstrzymanie biegu terminu, jednak nie może być to więcej niż 2 lata. Skargę na odmowę wydania pozwolenia należy kierować do wojewody.

14 dni to termin na uprawomocnienie się decyzji i ewentualne złożenie odwołania dodatkowo na 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji należy taki zgłosić powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego i okazać mu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć na urzędowym formularzu, który można otrzymać w samym starostwie powiatowym.

Opłaty skarbowe:
- od wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5zł
- od każdego załącznika do wniosku – 50 gr
- od zatwierdzenia projektu budowlanego – 38 zł

Wymagane dokumenty:
- projekt budowlany wraz z opiniami
- zaświadczenie potwierdzające, wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- w przypadku przedsięwzięć mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
65 dni

Opłata
skarbowa

Gdzie załatwić?
Urząd starostwa powiatu, na którego terenie ma powstać dana inwestycja.

Warunki otrzymania
Złożenie wniosku, przygotowanie mapy projektowej i uzyskanie zaświadczenia, że działka posiada dostęp do elektryczności, wody i innych mediów.

Opinia
MAREK BOGUCKI
dyrektor wydziału Administracji Architektoniczno – budowlanego starostwa powiatowego w Poznaniu.

Przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę często dochodzi do pomyłek i pojawiają się trudności, głównie przy wypełnianiu oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Często zdarza się tak, że na przeszkodzie do wydania pozwolenia staje niezgodność projektu budowy z decyzją o warunkach zabudowy czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wszystko zależy od starannego przygotowania wniosku. Jeżeli dokumenty się zgadzają lub są już właściwie poprawione, uzupełnione, petent może liczyć na niezwłoczne uzyskanie pozwolenia.

Ważny adres:
www.gunb.gov.pl
www.muratordom.pl
www.monter.pl
www.architekci.pl
PODJĘCIE OBOWIĄZKÓW KIEROwNIKA

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Powinno to nastąpić na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. Do zawiadomienia należy dołączyć na piśmie m.in. Oświadczenie kierownika budowy ( robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową ( robotami budowlanymi).

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy składa zawsze inwestor, a nie osoba, która ma być kierownikiem, do właściwego organu nadzoru budowlanego. Dołącza je do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Niedopełnienie takiego obowiązku jest opatrzone sankcją karną w formie grzywny.

Prawo budowlane nie przewiduje terminów na wyrażenie zgody lub sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego. Należy jednak odpowiednio stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Prawo budowlane nie przewiduje wzoru formularza oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy ( robót). Przy sporządzeniu oświadczenia należy jednak stosować prawo cywilne.

Wymagane dokumenty:
Do oświadczenia kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązku kierownika budową ( robotami budowlanymi) należy dołączyć zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o przynależności osoby, która będzie sprawowała funkcje kierownika budowy (robót), do właściwej izby. Jest to związane z koniecznością przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Termin dla obywatela
7 dni

Termin dla urzędu
bez zwłoki

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz projektant sprawujący nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Opinia
ANNA MACIŃSKA
naczelnik w Departamencie Prawnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Oświadczenie powinno być sporządzone przez osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji kierownika budowy ( robót) lub przez jego upoważnionego przedstawiciela, w formie pisemnej, opatrzone podpisem osoby składającej oświadczenie. Przy jego składaniu trzeba zwrócić szczególna uwagę na prawdziwość podanych w nim informacji. Należy mieć świadomość nieodpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.

Ważny adres:
www.gunb.gov.pl
www.architekci.pl
www.projekty.ign.com.pl
www.biuletyn.abip.pl
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Obowiązki uzyskania pozwolenia na rozbiórkę od starosty dotyczy tylko szczególnych kategorii budynków. Zazwyczaj taki zamiar wystarczy jedynie zgłosić w starostwie powiatowym. Pozwolenia wymaga rozbiórka budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorska oraz budynków o wysokości wyższej niż 8 metrów, gdzie odległość do granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości, jak również tych, na których budowę jest wymagane pozwolenie, jeżeli podlegają ochronie jako zabytki.

Zdaniem Anny szeląg ze starostwa powiatowego w Garwolinie, bardzo ważne jest, aby jeszcze przed udaniem się do starostwa powiatowego ocenić, czy dana rozbiórka danego budynku wymaga pozwolenia czy zgłoszenia, w którym wystarczy określić rodzaj, sposób i zakres wykonywanych robót oraz termin ich rozpoczęcia i załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Termin na wydanie pozwolenia na rozbiórkę wynosi do 65 dni od dna złożenia wniosku o wydanie decyzji. W razie jego przekroczenia starostwo zostanie ukarane przez wojewodę karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Jeżeli to petent nie dopełni obowiązków w związku ze staraniem się o uzyskanie pozwolenia (np. brak wymaganego dokumentu), urząd wyznacza mu termin, w którym może uzupełnić braki. W przeciwnym razie urząd wydaje decyzje odmowną. Skargę na odmowę wydania pozwolenia na budowę należy kierować do wojewody.

Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po 14 dniach od uzyskania pozwolenia (w przypadku zgłoszenia jest to termin 30 dniowy). Dodatkowo taki zamiar należy zgłosić powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego i zatrudnić do nadzorowania prac kierownika rozbiórki.

Opłaty skarbowe:
- od wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 zł,
- od każdego załącznika do wniosku – 50 gr,
- od zatwierdzenia pozwolenia na rozbiórkę – 28 zł,
Zwolnione od opłaty są:
- pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- pozwoleniach w sprawach nauki, szkolnictwa i zdrowia,
- jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty:
- zgoda właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb projekt rozbiórki ( np. dodatkowe ekspertyzy, jeżeli rozbiórka budynku może stanowić zagrożenie dla środowiska).

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
65 dni

Opłata
skarbowa

Gdzie załatwić?
Starostwo powiatowe

Opinia
TERESA SZOSTEK
naczelnik wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Bardzo ważne jest skrupulatne skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Od tego jest uzależniony czas rozpoznawania danej sprawy. Wydanie decyzji w terminie przekraczającym 65 dni należy do wyjątków. Jeżeli dokumentacja jest kompletna, starostwo zazwyczaj rozpoznaje sprawę w ciągu dwóch tygodni.

Ważny adres:
www.gunb.gov.pl
www.architekci.pl
www.projekty.ign.com.pl

 

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Każdy, kto planuje budowę domu lub inną inwestycję, która wymaga usunięcia drzew lub krzewów, musi uzyskać na to pozwolenie. Reguluje to ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.).Jeśli tego się nie uczyni, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza karę, na której uiszczenie jest 14 dni. Koszty takiego zaniedbania będą trzykrotnie wyższe niż w przypadku legalnego usunięcia drzew i krzewów.

Zanim usunie się drzewa należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale obsługi mieszkańców lub w wydziale ochrony środowiska dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Musi się w nim znaleźć: imię, nazwisko i adres lub nazwa, siedziba posiadacza i właściciela, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwa gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie danego terenu, przyczyna i termin planowanego usunięcia drzew, wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. W przypadku, gdy składający wniosek nie jest właścicielem gruntów, to musi dołączyć także zgodę właściciela na przewidywane działania.

Zezwolenie nie jest jednak wymagane, jeżeli sprawa dotyczy na przykład drzew owocowych czy takich, których wiek nie przekracza pięciu lat.

Składając wniosek trzeba zapłacić 5 zł, a za każdy załącznik należy zapłacić 50 gr. Jest jeszcze opłata od wydanego zezwolenia na usunięcie drzew, która w przypadku osób fizycznych, na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynosi 20 zł. Zwolnieni z tej opłaty są przedsiębiorcy, natomiast inne podmioty zapłacą 76 zł.

Stawki za usuniecie drzew nie mogą przekraczać 283,66 zł za jeden centymetr obwodu mierzonego na wysokość 130 cm, jeśli obwód jest mniejszy niż 25 cm. Najwięcej jednak zapłacimy w sytuacji, jeżeli pień drzewa ma obwód niż siedem metrów – za jeden cm 3677,10 zł. Stawka w przypadku krzewów wynosi 210,12 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni nieruchomości.

Złożenie wniosku o wydanie przez właściwy organ administracyjny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinno zostać poprzedzone dokonaniem szczegółowej inwentaryzacji drzew – radzi Tomasz Milewski z kancelarii Miler, Canfield W. Babicki i Wspólnicy. Jak dodaje powinna ona przede wszystkim wskazywać gatunki drzew oraz obwody ich pni mierzone na wysokości 130 cm. Warto również sprawdzić postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu wskazania we wniosku przeznaczenia terenu, z którego usuwane są drzewa, gdyż ma to wpływ na ustalenie wysokości opłaty. W razie braku planu wnioskodawca powinien wskazać przeznaczenie gruntu w chwili sadzenia drzew, a w przypadku niemożliwości jego ustalenia – aktualna funkcje nieruchomości. Wymagane dokumenty:
Tytuł prawny władania nieruchomością, zgoda właściciela.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.(Dz.U. Z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze zm.).
- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ( Dz.U. Z 2004 r. nr 228, poz. 2306).
- Obwieszczenie ministra środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (MP z 2005 r. nr 62, poz. 861).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
5 zł

Gdzie załatwić?
Wydział obsługi mieszkańców lub wydział ochrony środowiska dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Warunki otrzymania pozwolenia
Właściwie wypełniony wniosek z odpowiednim uzasadnieniem.


Opinia
IWONA JĘDRYCHOWSKA-KLIMCZAK
Biuro Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Warszawa

Osoba ubiegająca się o usunięcie drzewa lub krzewów powinna złożyć wniosek w wydziale obsługi mieszkańców dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości lub w biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, jeśli dotyczy to nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z tytułu usunięcia drzew lub krzewów pobierana jest opłata na rzecz gminnego i powiatowego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby fizyczne zwolnione są z opłaty na rzecz GFOŚiGW w przypadku, gdy uzyskane zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Decyzja w sprawie zezwolenia wydawana jest w terminie do jednego miesiąca, najpóźniej do dwóch miesięcy.

Ważny adres:
www.mos.gov.pl
http://www.wom.warszawa.pl/

 

NUMER DLA NIERUCHOMOŚCI

Numer porządkowy nieruchomości ustala się na wniosek jej właściciela. Nie ma znaczenia, czy nieruchomość jest zabudowana, ponieważ numer porządkowy można ustalić dla zabudowanej lub niezabudowanej. Właściciel nieruchomości musi sam sporządzić na piśmie wniosek, bo nie ma gotowych formularzy. Uiszcza się też opłatę skarbową w wysokości: 5 zł za wniosek i po 0,50 zł za każdy załącznik. Na decyzję czeka się do 30 dni. Od wydanej decyzji nie może się odwołać, bo w tym przypadku tryb odwoławczy nie jest przewidziany. Każda posesja powinna mieć numer porządkowy – powiedziano nam w Urzędzie m.st. Warszawy. Na przykład w Warszawie wiele numerów funkcjonuje obecnie bez nadania ich decyzją, a numery otrzymały w okresie powojennym.

Wymagane dokumenty:
Dla nieruchomości zabudowanej należy dołączyć do wniosku geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą budynku lub kopie mapy zasadniczej obejmującej nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy. Natomiast do wniosku, który dotyczy nieruchomości niezabudowanej, lecz przeznaczonej pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należy dołączyć kopie pozwolenia na budowę lub decyzje o warunkach zabudowy i  zagospodarowaniu terenu. Decyzje dołącza się wówczas, gdy w gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego należy dołączyć również wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli domaga się tego Delegatura Biura Geodezji i Katastru. Urząd może domagać się okazania jeszcze innych dokumentów – na przykład pozwolenia na użytkowanie.

Podstawa prawna:
Art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz.U. Z 2003 r. nr 166, poz. 1612).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
skarbowa

Gdzie załatwić?
Wydział obsługi mieszkańców w dzielnicy ( Delegatura Biura Geodezji i Katastru).

Opinia
JOLANTA KALECIŃSKA - PORUCZNIK
radca prawny, Partner w kancelarii White &Case

Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z pozwoleniem na budowę lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ważny adres:
www.mos.gov.pl
http://www.wom.warszawa.pl/
WYPIS I WYRYS Z PLANU

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania to część opisowa tego planu, która zawiera informacje na temat przeznaczenia terenu. Znajdują się też w niej wyjaśnienia symboli, które są umieszczone na planie, oraz szczegóły, które dotyczą ustaleń planu dla danego terenu.

Z wnioskiem o wyrys i wypis może wystąpić: właściciel lub osoba fizyczna i prawna, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osoba fizyczna i prawna oraz inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które maja interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast wyrys z miejscowego planu zagospodarowania obejmuje fragment rysunku tego planu. Osoba zamawiająca wyrys wskazuje, jaka część terenu umieszczona na planie interesuje ją i w związku z tym powinna znaleźć sie w wyrysie.

Z uwagi na te informacje o wypis i wyrys z planu zabudowy najczęściej występują osoby, które chcą kupić działkę na danym terenie oraz inwestorzy. Oba te dokumenty stanowią dla nich źródło informacji nie tylko o przeznaczeniu konkretnej działki, lecz również o jej sąsiedztwie – informują w urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Dobrze sporządzony plan powinien przewidywać również, jaka będzie w przyszłości zabudowa tego terenu, gdzie znajdują się tereny rekreacyjne, a na których obowiązywać będzie bezwzględny zakaz zabudowy. Musi też określić tzw. sfery uciążliwości – np. trasy przebiegu przyszłych dróg, gdzie występować będzie duże obciążenie hałasem.

Aby otrzymać wypis i wyrys, należy złożyć podanie o jego wydanie.

Z wydaniem wypisu i wyrysu wiążą sie opłaty. Odbierając dokument, składa się potwierdzenie wniesionej opłaty. Są to:

Opłata skarbowa
- 5zł za podanie,
- 50 gr za każdy załącznik,

Opłata geodezyjna
- 7 zł za pierwszy arkusz formatu A- 4,
- 1,50 zł za każdy następny arkusz. Nadanie przedłożonym opracowania geodezyjnym cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym wysokość opłaty ustala się stosując do opłat geodezyjnych współczynnik 2,0. W ciągu 14 dni delegatura Biura Geodezji i katastru powinna udzielić odpowiedzi. Jeżeli odmówi uwierzytelnienia wyrysu, to wyda postanowienie, na które w ciągu 7 dni od doręczenia go stronie można wnieść zażalenie.

Wymagane dokumenty:
Dołącza się wyrys z operatu ewidencyjnego lub opracowanie geodezyjne wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (oryginał).
Dołącza się dowód tożsamości, akt notarialny albo pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości (oryginały dokumentów albo kopie tych dokumentów, pod warunkiem że oryginał zostanie przedstawiony do wglądu).

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. Z 2005 r. nr 240, poz. 2027)
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U. Nr 37, poz. 333).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
14 dni

Opłata
m.in. skarbowa

Gdzie załatwić?
Delegatura Biura Geodezji i Katastru (w Warszawie jest to Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy).

Opinia
JOLANTA KALECIŃSKA - PORUCZNIK
radca prawny, Partner w kancelarii White &Case

Ważne jest, żeby ustalić, od którego miejsca należy liczyć odległości do linii zabudowy. Spotkałam się ostatnio ze sporem prawnym z jedna z dzielnic Warszawy co do interpretacji planu. Nie było wiadomo, czy linie zabudowy liczyć od granicy działki, czy granicy jezdni! Plan uwzględnia również miejsca objęte ochrona konserwatorską. Inwestor, który buduje na takim terenie, musi uzgadniać projekt budynku z konserwatorem zabytków. Innym elementem są tzw. strefy uciążliwości (np. rejony obciążeń hałasu lotniczego oraz trasy przebiegu przyszłych dróg) Z kolei obszary tzw. chronionego krajobrazu oznaczają miejsca wymagające szczególnie starannego opracowania architektonicznego.

Ważny adres:
www.wom.warszawa.pl
ZAKUP LOKALU KOMUNALNEGO

Aby możliwy był zakup mieszkania komunalnego, potrzebna jest uchwała rady gminy o przeznaczeniu do wykupu przez obywateli konkretnych budynków stanowiących mienie komunalne, albo mieszkań w tych budynkach. Gmina sama wybiera obiekty przeznaczone do sprzedaży. Następnie – gdy już zostanie podjęta uchwała – gmina przystępuje do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienia lokali przeznaczonych do wykupu. Zostają określone tez zasady, na jakich będą sprzedawane te lokale. Określenie tych zasad oraz przyznawanych bonifikat przy zakupie zależy wyłącznie od gminy.

Gmina powiadamia najemców lokali przeznaczonych do sprzedaży o możliwości ich nabycia, przesyła im imienne zawiadomienia i druki oświadczenia woli nabycia lokalu. W terminie określonym w zawiadomieniu najemca składa w gminie oświadczenie woli nabycia lokalu. Załącza tytuł prawny do lokalu ( np. tzw. przydział, wyrok sądu o wstąpieniu w stosunek najmu, potwierdzenie uprawnień do lokalu lub umowę najmu zawartą po 12 listopada 1994 r.). może złożyć kserokopie tych dokumentów, oryginał przedstawić do wglądu.

Gmina może wezwać do okazania innych dokumentów, np. gdy najemca jest rozwiedziony, aby złożyć wyrok o rozwodzie.

Składa on też kserokopie dowodu wpłaty za sporządzenie wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Natomiast oryginał dowodu wpłaty musi okazać.

Oświadczenie i dokumenty najemca składa w wydziale zasobów Lokalowych (np. w Warszawie w Wydziale zasobów lokalowych dla dzielnicy. Na odpowiedź czeka do 2 miesięcy.

Od decyzji w sprawie sprzedania lokalu odwołanie mu nie przysługuje, nawet wówczas, gdy jest odmowna.

Dotychczasowemu najemcy przysługuje pierwszeństwo wykupu tego lokalu przed innymi osobami, które się o to ubiegają. Najemca może, ale nie musi skorzystać z możliwości wykupu lokalu.

Jeżeli gmina nie zdecydowała o tym, że lokale w konkretnym budynku zostaną przeznaczone do sprzedania najemcom, to nawet wówczas, gdy lokatorzy będą zainteresowani ich wykupem, rada gminy nie ma obowiązku podjąć decyzji.

Wpłata za sporządzenie wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego o wysokości wpłaty wnioskodawca zostaje poinformowany przez Wydział Zasobów Lokalnych. Może wynosić od 200 do 1000 zł i jest zwracana nabywcy przy zawarciu aktu notarialnego poprzez pomniejszenie ceny sprzedaży lokalu o wysokości zaliczki.

Przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego wpłaca się należności za nabywany lokal zgodnie z wartością określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Taksa notarialna i opłaty sądowe są pobierane przez notariusza – przy podpisaniu umowy sprzedaży lokalu.

Zamiana lokalu
Aby zamienić lokale komunalne najemca, który występuje z takim wnioskiem w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy ( albo w Wydziale Zasobów Lokalowych dla dzielnicy – w zależności od tego, jaki wydział jest w jego miejscowości) powinien złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu,
- zaświadczenia urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
- zaświadczenie zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany w którym zameldowany jest wnioskodawca informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych,
- dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania ( np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy). W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych wnioskodawca składa:
- zaświadczenie potwierdzające aktualne miejsce zameldowania współmałżonka,
- zaświadczenie dysponenta lokalu, w którym zameldowany jest współmałżonek, informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu,
- wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych. Natomiast do wglądu wnioskodawcy powinni okazać dowody osobiste. Na odpowiedz czeka do dwóch miesięcy i nawet wówczas, gdy nie będzie korzystna, nie może się od niej odwołać.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
2 miesiące

Opłata
z umowy

Gdzie załatwić?
Wydział Zasobów Lokalnych, np. w Warszawie w Wydziale zasobów Lokalnych dla dzielnicy.

Opinia
JOLANTA KALECIŃSKA - PORUCZNIK
radca prawny, Partner w kancelarii White &Case

Możliwość wykupu zależy od gminy. Gmina nie ma obowiązku sprzedaży wszystkich lokali, może więc wykup lokalu wcale nie być możliwy. Rada gminy w uchwale określa, na jakich zasadach następuje sprzedaż lokali komunalnych, a zasady te mogą być odmienne w różnych miastach. Gdy gmina podejmuje decyzje o sprzedaży mieszkań komunalnych, zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiadomi o tym zainteresowane podmioty. Lokator musi złożyć wniosek o nabycie lokalu w terminie określonym w zawiadomieniu. Jeżeli w budynku były już sprzedawane lokale, należy uznać, że wszystkie kwestie formalne są uregulowane, a dokumentacja niezbędna do ustanowienia samodzielnych lokali mieszkalnych przygotowana. Wartość mieszkania ustala rzeczoznawca majątkowy. Od tak ustalonej wartości gmina może udzielić bonifikaty. Zazwyczaj może wykupić mieszkanie na raty. Rada gminy, przewidując bonifikaty dla najemców, może zastrzec obowiązek jej zwrotu, jeżeli nowy właściciel, sprzeda nieruchomość przed upływem 3,4 albo 5 lat. Dokonując wykupu lokalu. Nowy właściciel zgadza się na obowiązujące w danej gminie zasady wykupu lokali, a zasady te są zawarte zarówno w protokole spisowym w urzędzie miasta, jak i w akcie notarialnym wykupu. Wystarczy zatem sprawdzić dokumenty przed podpisaniem.

Ważny adres:
www.wom.warszawa.pl
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI