Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Zaświadczenia podatkowe

 
BRAK ZALEGŁOŚCI

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Przed wydaniem zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie wspomnianego postępowania, przed upływem 7 – dniowego terminu o wydanie zaświadczenia. Wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postępowaniu. Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu termiow zapłaty, nie posiada zaległości podatkowych.

Co grozi za przekroczenie terminu? Podatnik może złożyć ponaglenie do izby skarbowej, izby celnej, samorządowego kolegium odwoławczego.

Wymagane dokumenty:
- złożony wniosek
- Zaświadczenie:
na urzędowym druku ZAS – W
na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie wydawane jest na przedstawionym przez niego formularzu
Podatnik wynosi opłaty: 5 zł za wniosek, 15 zł za wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna:
– Art. 306E ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
– Par 10 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. U. Nr 165, poz. 1374).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
7 dni

Opłata
5zł i 15zł

Gdzie załatwić?
Urząd skarbowy, urząd celny, urząd gminy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub prowadzenia działalności.

Warunki otrzymania
Złożenie wniosku i opłacenie opłaty skarbowej.

Ekspert radzi
PAWEŁ DYMLANG
rzecznik prasowy ZUS

konsultant ds. Podatków w CEiD Sp. z.o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Przy wypełnianiu wniosku o niezaleganiu w podatkach należy zwrócić uwagę na poprawne podanie: nazwy / nazwiska podatnika, NIP, umieszczenie podpisu wnioskodawcy, a także dołączyć do podania znaki opłaty skarbowej. Ponieważ zaświadczenia żąda się często w celu przedłożenia stosownemu podmiotowi, we wniosku powinien znaleźć się zakres żądania, w szczególności dotyczy informacji wymaganych przez stosowny podmiot, a które umieszcza się w zaświadczeniu tylko na żądanie podatnika. Do takich informacji należy zaliczyć informacje: czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest np. postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości, egzekucyjne w administracji, w sprawach o przestępstwa skarbowe. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie przesądza o istnieniu zobowiązania podatkowego. Potwierdza jedynie stan wiedzy wynikającej z dokumentacji, jaką posiada organ, który wydaje zaświadczenie. Wyrok WSA w Warszawie z 23 listopada 2005 r. (III SA/WA 2564/05).

Ważny adres:
www.mf.gov.pl
O ZALEGŁYCH PODATKACH

Organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:

- jednostek organizacyjnych które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielenia kredytów (pożyczek),

- kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości – w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości,

- małżonka podatnika, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności makatkowej oraz innych osób będących członkami rodziny,

- wspólnika spółek: cywilnej, jawnej, komandytowej.

Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie jeżeli organ podatkowy ma wątpliwości, czy miedzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, przeprowadza w tym zakresie postępowanie wyjaśniające. Podatnik musi wnieść opłaty: 5 zł od wniosku i 11 zł za wydanie zaświadczenia.

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:

- z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę podatnika na wydanie zaświadczenia

- z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze. Zaświadczenie na żądanie wspomnianych podmiotów jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podstawę do wydania zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarcza, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności. Termin 7 – dniowy do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę na wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych. W przypadku przekroczenia terminu podatnik może złożyć ponaglenie do izby skarbowej, izby celnej, samorządowego kolegium odwoławczego. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowej podatnika mogą wystąpić: zstępni,wstępni, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz pozostająca z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Wymagane dokumenty:
- złożony wniosek,
- zgoda podatnika na wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie:
- na urzędowym druku ZAS – P,
- na żądanie wnioskodawcy zaświadczenia wydane jest na przedstawionym przez niego formularzu.

Podstawa prawna:
- Art. 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa(tj. Dz.U. Z 2005 r. nr 8, poz 60 z późn. zm.)
- Par. 4, 5 i 10 rozporządzenia ministrów finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr 165, poz. 1374)

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
7 dni

Opłata
5zł i 11zł

Gdzie załatwić?
Urząd skarbowy, urząd celny, urząd gminy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub miejsca prowadzenia działalności.

Warunki otrzymania
Złożenie wniosku i opłacenie opłaty skarbowej.

Ekspert radzi
PAWEŁ DYMLANG
konsultant ds. Podatków w CEiD Sp. z.o.o Spółka Doradztwa Podatkowego

Jakkolwiek zaświadczenia nie są aktami administracyjnymi i nie maja domniemania ważności – mogą być obalone za pomocą innych środków dowodowych, to potwierdzają stan faktyczny na dzień jego wydania. Zaświadczenie jako dokument pochodny istniejącego stanu faktycznego lub prawnego wiąże do czasu zdezaktualizowania się. Niektóre jednak przepisy wprost określają maksymalny termin aktualności zaświadczenia (np. zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków składane w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego ważne jest przez 1miesiąc).Również niektóre podmioty, często instytucje finansowe udzielające kredytów, zastrzegają sobie dla własnych potrzeb ważności zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami na określony czas, najczęściej 1 miesiąc.

Ważny adres:
www.mf.gov.pl
O ZOBOWIĄZANIACH SPADKODAWCY

Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowe majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepisy Ordynacji podatkowej określają zakres odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy.

Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepisy te stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:

- zaległości podatkowe
- odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy
- pobrane a nie wpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta
- niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie
- opłatę prolongacyjną
- koszty postępowania podatkowego
- koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.

Osoba, która może być spadkobiercą, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy. Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy. Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia lub ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu podaje się przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatkowania. Trzeba pamiętać, że jeżeli wnioskodawca przybywający za granica występuje o wydanie zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej. Jeżeli żądanie wydania zaświadczenia nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) a wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku ewidencyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, organ podatkowy po wyczerpaniu trybu postępowania o usunięcie braków we wniosku pozostawia żądanie bez rozpatrzenia. Podatnik w związku z zaświadczeniem płaci: 5 zł na wniosek i 11 zł za wydanie zaświadczenia. W przypadku przekroczenia terminu podatnika może złożyć ponaglenie do izby skarbowej, izby celnej, samorządowego kolegium odwoławczego.

Wymagane dokumenty:
- złożony wniosek,
- uprawdopodobnienie o spadkobraniu

Zaświadczenie:
- na urzędowym druku ZAS-S,
- na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie wydane jest na przedstawionym przez niego formularzu.

Podstawa prawna:
- Art. 306F ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa(tj. Dz.U. Z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.).
- Par. 2, 3 i 10 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr 165, poz. 1374)

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
7 dni

Opłata
5 i 11 zł

Gdzie załatwić?
Urząd skarbowy, urząd celny, urząd gminy właściwy według miejsca zamieszkania spadkodawcy lub prowadzenia działalności.

Warunki otrzymania
Złożenie wniosku i opłacenie opłaty skarbowej.

Ekspert radzi
PAWEŁ DYMLANG
konsultant ds. podatków w CEiD Sp. z.o.o Spółka Doradztwa Podatkowego

Spadkobiercy przyjmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Odpowiedzialność spadkobierców obejmuje nie tylko nie tylko zobowiązania podatkowe podatnika, ale m.in. zaległości, odsetki za zwłokę od zaległości, koszty postępowania. Sposób przyjęcia spadku rzutuje na odpowiedzialność za długi podatkowe zmarłego podatnika, dlatego, aby upewnić się, jakie zobowiązania ciążyły na zmarłym, spadkobierca może wystąpić o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy. Na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, organ podatkowy wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni i oprócz niekwestionowanych długów podatkowych może zawierać informacje o przybliżonej kwocie zobowiązań po zakończeniu postępowania podatkowego, które rozpoczęło się za życia spadkodawcy.

Ważny adres:
www.mf.gov.pl
CERTYFIKAT REZYDENCJI

Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Polski (certyfikat rezydencji). Podatnik ponosi opłaty: 5 zł za wniosek, 11 zł za wydanie zaświadczenia.

Certyfikat rezydencji potrzebny jest podatnikom, którzy uzyskują dochody za granicą i tam są opodatkowane w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Dotyczy to między innymi zastosowania innej stawki podatku przy niektórych dochodach uzyskanych za granicą. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taka umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczenia wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, czyli certyfikatu rezydencji.

Za przekroczenie terminu podatnik może złożyć ponaglenie do izby skarbowej.

Jak wyjaśnia Paweł Dymlang, administracje podatkowe w poszczególnych krajach stosują różne zasady wydawania certyfikatów rezydencji podatkowej. Fakt posiadania przez obywatela polskiego certyfikatu rezydencji podatkowej innego kraju powoduje, że będzie opodatkowany w Polsce tylko od dochodów osiągniętych na terytorium RP (np. z tytułu najmu, dzierżawy, odsetek etc.).ustalając miejsce uzyskania przychodu, należy kierować się postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna:
- Art. 306I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz.U. Z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
- Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr 106, poz. 1134 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
7 dni

Opłata
5zł i 11zł

Gdzie załatwić?
Urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika.

Warunki otrzymania
Złożenie wniosku i opłacenie opłaty skarbowej

Opinia
PAWEŁ DYMLANG
konsultant ds. Podatków w CEiD Sp. z.o.o Spółka Doradztwa Podatkowego

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wystawionym przez administracje podatkowa danego państwa potwierdzającym, ze dana osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna podlega w tym państwie nie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z punktu widzenia nierezydenta polskiego posiadanie certyfikatu umożliwia zastosowanie uregulowań umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z poszczególnymi krajami przez Polskę, w których stawki podatku z niektórych źródeł dochodu są zazwyczaj określone na niższym poziomie. Certyfikat rezydencji służy płatnikowi w ustaleniu, czy ma zastosować stawkę ustalona w umowie, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w polskiej ustawie, aby nie odpowiadać za nieprawidłowe potracenie podatku od dochodu osiągniętego przez nierezydenta.

Ważny adres:
www.mf.gov.pl
UMARZANIE DANIN LOKALNYCH

Podatek i opłaty lokalne należą do kategorii danin publicznych, które zasilają kasę organów gminnych. Należą do nich:


- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek od posiadania psów
- opłata targowa
- opłata miejscowa
- opłata uzdrowiskowa
- opłata administracyjna

Do nakładania opłat i podatków lokalnych upoważnione są rady gminy. Mogą one ustalać wysokość stawek podatków do wysokości ich maksymalnego limitu określonego przez ustawę o podatkach ii opłatach lokalnych. Trzeba pamiętać, że w przypadku podatków gminnych organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). Do niego też należy składać ewentualne wnioski o rozłożenie na raty, umorzenie czy odroczenie płatności podatku. W ustawie zawarto szereg zwolnień i preferencji dla podatników podatków lokalnych. Podatkowo poza zwolnieniami ustawowymi, rady gminy, w drodze ustawy, mogą wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych i podatków lokalnych. Oprócz podatków i opłat lokalnych do kasy gminnej wpływają tez podatki z tytułu własności, posiadania, dzierżawy lasów i gruntów rolnych.

Podobnie jak to jest przy podatkach i opłatach lokalnych, ustawy przewidują liczne zwolnienia z podatku leśnego (np. lasy do 40 lat) i podatku rolnego ( np. użytki ekologiczne). W tym przypadku rady gmin, w drodze uchwały, mogą tez wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( t.j. Dz.U. Z 2002 r. nr 9, poz. 84 z póżn. zm.).
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. Z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.)

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
różnie

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
U wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Warunki otrzymania
Złożenie wniosku, uzasadnienie prośby.

Eksperr radzi
PAWEŁ DYMLANG
konsultant ds. podatków w CEiD sp. z.o.o Spółka Doradztwa Podatkowego

W przypadku uzasadnionych ważnym interesem podatnika, wójt ( burmistrz, prezydent miasta) jako organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę z tytułu podatków lokalnych, co do których jest właściwy. Prawo domagania się umorzenia zaległości podatkowych jest prawem o charakterze osobistym, we wniosku powinno znajdować się treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz adres, a także podpis wnioskodawcy. Wniosek o umorzenie powinien być odpowiednio uzasadniony i zawierać wszystkie okoliczności, które mogłyby przyczynić się do wydania pozytywnej dla podatnika decyzji. Jeżeli brak we wniosku istotnego elementu organ podatkowy wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, w przeciwnym razie pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. Złożenie wniosku oraz załączników do wniosku o umorzenie zaległości z tytułu podatków lokalnych nie powoduje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

Ważny adres:
www.mf.gov.pl
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI