Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Praca, bezrobocie, ubezpieczenia

 
REJESTRACJA BEZROBOTNEGO

Uzyskanie statusu bezrobotnego umożliwia, przy spełnieniu dodatkowych warunków nabycie praw do zasiłku dla pozostających bez pracy oraz ułatwia pośrednictwo w poszukiwaniu zatrudnienia prowadzone przez urzędy pracy. O status osoby bezrobotnej ubiegać się może:

1) obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,

2) cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub któremu nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Polski, o ile nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie uczy się w szkole w systemie dziennym, jest zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy.

Osoba ubiegająca się o status bezrobotnego musi spełnić jeszcze szereg innych wymagań min.:

1) musi mieć ukończone 18 lat (ale nie więcej niż 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn),

2) nie może być,właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej, osobą tymczasowo aresztowaną lub odbywającą karę pozbawieniawolności,

3) nie może uzyskiwać dochodów w wysokości przekraczającej połowę najniższego miesięcznego wynagrodzenia,

4) nie może pobierać na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

5) nie może pobierać, po ustaniu zatrudnienia, świadczeniaszkoleniowego, o którym mowa w art. 7,0 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia.


Termin uzyskania statusu bezrobotnego:
30 dni od rejestracji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Warunki otrzymania
We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Wymagane dokumenty
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia, świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Opinia
JOLANTA BADOWSKA
zastępca dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Warszawa

Uzyskanie statusu bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia wymaganych dokumentów w urzędzie pracy. Zainteresowany musi złożyć komplet dokumentów osobiście. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku ich nie przedłożenia lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

Ważny adres:
www.mpips.gov.pl
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Prawo do zasiłku przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy. Zasiłek zostanie przyznany, jeśli dodatkowo w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, bezrobotny:

- był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie określone w ustawie, wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
- wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów,
- wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów,
- podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe wynagrodzenie,
- wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywana. kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składki, na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,
- wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwotą co najmniej najniższego wynagrodzenia,
- opłacał składkę na FP w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
- był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.

Do 365 dni zalicza się również okresy szczególne (m.in. zasadniczej służby wojskowej, urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego).

Zasiłek przysługuje ubiegającym się przez okres 6,12 lub 18 miesięcy w zależności od stopy bezrobocia na obszarze działania, powiatowego urzędu pracy miejsca zamieszkania bezrobotnego. Okres jego pobierania w miejscowościach, które zostały objęte obszarem działania innego powiatowego urzędu pracy, nie ulega zmianie.

Wymagane dokumenty:
Między innymi świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
niezwłocznie

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
W powiatowym urzędzie pracy

Warunki przyznania
Przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień do zasiłku (większość przedstawia się już przy rejestracji jako bezrobotny).

Opinia
IWONA OLCZAK
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy nr 2 w Łodzi

Jeśli bezrobotny jest prawidłowo zarejestrowany i nabył prawo do zasiłku (co właściwie udokumentuje), nie będzie żadnych przeszkód w terminowej wypłacie tego świadczenia. Przepisy prawne jasno wskazują, od kiedy przysługuje ono bezrobotnemu, a urzędy pracy nie mogą się do nich nie dostosować lub je zmianić.

Ważny adres:
www.mpips.gov.pl
PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować prace interwencyjne. W ich ramach pracodawcy zatrudniają bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku prący w zamian za uzyskiwaną z urzędu pracy refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Do tej grupy bezrobotnych zalicza bezrobotnych:
- do 25 roku życia,
- długotrwale,
- powyżej 50 roku życia, bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych,
- samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia oraz
- niepełnosprawnych.

Prace interwencyjne trwają od 6 miesięcy (do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje co drugi miesiąc), mogą być jednak dłuższe i trwać do 12 miesięcy (do 18 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje co drugi miesiąc) w przypadku bezrobotnych:
- do 25 roku życia,
- długotrwale,
- niepełnosprawnych.

Dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia zatrudnienie w tej formie może trwać do 24 miesięcy (a nawet do 48, jeżeli refundacja obejmuje co drugi miesiąc). Prace interwencyjne organizują jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Przedsiębiorcy muszą wystosować pismo do powiatowego urzędu pracy oraz udowodnić, że przez, ostatnich 12 miesięcy nie redukowali zatrudnienia (z wyjątkiem przyczyn naturalnych, czyli, np. przechodzenia na emeryturę, rentę). Wysokość refundacji, jaką otrzymuje pracodawca, określona jest w umowie zawartej z urzędem pracy.

Wymagane dokumenty:
Wniosek do powiatowego urzędu pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
brak

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Warunki otrzymania
Brak zwolnień w ciągu ostatnich 12 miesięcy, funkcjonowanie w odpowiedniej branży.

Opinia
JOLANTA BADOWSKA
zastępca-dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Warszawa

Z zatrudniania bezrobotnych w formie prac interwencyjnych korzystają najczęściej przedsiębiorstwa i instytucje publiczne finansowane z budżetu państwa. W przypadku prac interwencyjnych urzędy pracy rozdysponowują publiczne środki, dlatego też procedury przyznania świadczenia trwają dłużej. Dlatego warto przed wysłaniem pisma o umożliwienie zatrudnienia bezrobotnych w charakterze pracowników interwencyjnych zadzwonić do urzędu pracy i dokładnie dowiedzieć się, jakie wymagania musi on spełniać.

Ważny adres:
www.mpips.gov.pl
SZKOLENIA, STAŻE

Szkolenia finansowane przez urzędy pracy polegają na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy w uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy i obejmują przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie (zmianę zawodu), podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia.

Skierowana na szkolenie może być każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:
- nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych,
- ma kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
- utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zwodzie,
- jest w okresie wypowiedzenia w ramach zwolnienia grupowego,
- jest osobą zwolnioną z zawodowej służby wojskowej w wyniku restrukturyzacji i nie ma prawa do świadczeń emerytalno-rentowych w pełnej wysokości,
- jest zatrudniona w zakładzie, którego upadłość ogłoszono (jest w stanie likwidacji),
- otrzymuje świadczenia socjalne przysługujące górnikom,
- pobiera gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
- ma przyznaną przez ZUS rentę szkoleniową.

Inicjatorem skierowania na szkolenie może być urząd pracy lub osoba bezrobotna, jeżeli po szkoleniu ma zapewnione miejsce pracy (szkolenie indywidualne). Powiatowe urzędy pracy organizują szkolenia grupowe według planów szkoleń, zawierających informacje o ich tematyce, terminach realizacji, wymaganiach stawianych kandydatom oraz zasadach rekrutacji uczestników. Plany wywieszane są w siedzibach urzędów pracy w miejscu ogólnie dostępnym, w zakładach pracy planujących zwolnienia grupowe, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach świadczących pomoc osobom bezrobotnym. Możliwe jest także skierowania na szkolenie z inicjatywy innej organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia
Skierowanym na szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W jego trakcie uczestnikom przysługuje dodatek szkoleniowy (o ile bezrobotnemu nie przysługuje prawo do innego wyższego świadczenia, np. stypendium, dieta).
Z kolei staż przeznaczony jest dla młodych bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Odbywa się on na podstawie umowy zawieranej pomiędzy pracodawcą, który go organizuje, a starostą. Pracodawca zobowiązuje się w niej do przeprowadzenia stażu zgodnie z ustalonym programem.
W trakcie stażu uczestnicy otrzymują od starosty stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Wymagane dokumenty:
W przypadku szkoleń indywidualnych promesa zatrudnienia od pracodawcy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. nr 99, poz. 1001 zpóźn.zm.).

Termin dla obywatela
niezwłocznie

Termin dla urzędu
30 dni

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
Powiatowy urząd pracy.

Warunki otrzymania
Rejestracja w urzędzie pracy

Opinia
JOLANTA BADOWSKA
zastępca dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Warszawa

Każdy powiat wprowadza własne rozwiązania dotyczące prowadzenia szkoleń lub staży dla osób bezrobotnych. Zazwyczaj dłużej trzeba czekać na zorganizowanie szkoleń indywidualnych niż grupowych. Firmy przeprowadzające szkolenia wybierane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co wydłuża proces rozpoczęcia samych szkoleń. Średnio na ich organizację zainteresowani muszą czekać około 1 miesiąca.

Ważny adres:
www.mpips.gov.pl
NIANIA Z UMOWY

W Polsce tylko 7 tys. spośród 70 tys. gospoś pracuje legalnie. Dlatego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób prywatnych, które zaangażują bezrobotnego w charakterze pomocy domowej.

Każdy, kto zechce legalnie zatrudnić gosposię w ramach umowy aktywizacyjnej musi poinformować o tym (osobiście, listownie, faksem) powiatowy urząd pracy właściwy dla miejsca prowadzenia gospodarstwa domowego. W informacji należy podać albo ogólne wymagania stawiane przyszłemu pracownikowi i czekać na jego wytypowanie przez pośredniak lub wskazać konkretną osobę zarejestrowaną jako bezrobotna.

Do pracy w charakterze gosposi urząd kieruje tylko osoby, które się na to godzą. Z. osobą wytypowaną przez pośredniak lub wybraną przez pracodawcę należy zawrzeć pisemną umowę aktywizacyjną (umowę zlecenia). Wzory umów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl. Zatrudniający musi zgłosić podpisanie umowy w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego (każdy urząd jest zobowiązany do prowadzenia rejestrów takich kontraktów). Zachowanie wszystkich warunków formalnych jest ważne, gdyż na podstawie umowy, po przynajmniej rocznej współpracy z gosposią, urząd wydaje zleceniodawcy zaświadczenie na potrzeby ulgi podatkowej.

Warto pamiętać, że w charakterze pomocy domowej można zatrudnić wyłącznie bezrobotnego przysłanego przez urząd pracy (choć można go wybrać spośród zarejestrowanych w nim osób). Jednocześnie do pracy nie można przyjąć krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. Wreszcie gosposi można zlecić wyłącznie czynności związane z prowadzaniem gospodarstwa (opieka nad dziećmi, chorymi, starszymi, sprzątanie, robienie zakupów), a nie związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:
Umowa aktywizacyjna z bezrobotnym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytutach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn.zm.).

Termin dla obywatela
bez ograniczeń

Termin dla urzędu
1 miesiąc

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
Powiatowy urząd pracy.

Warunki otrzymania
Złożenie wniosku do urzędu pracy.

Opinia
JOLANTA BADOWSKA
zastępca dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Warszawa

Podpisywanie umów aktywizacyjnych o pracę w charakterze pomocy domowej nie cieszy się popularnością. W naszym urzędzie pracy nie podpisano żądnej tego typu umowy. Ten pomysł na aktywizację bezrobotnych po prostu się nie sprawdził.

Ważny adres:
www.mps.gov.pl
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Odroczenie terminu płatności jest ulgą, z której mogą skorzystać płatnicy nieposiadający zadłużenia w ZUS z tytułu zaległych składek. Dotyczy tych, którzy przewidują, że w najbliższym czasie mogą mieć problem z regulowaniem należnych składek. Wniosek o odroczenie powinien więc być złożony przed upływem terminu płatności składek, które mają być objęte odroczeniem, bo polega ono na przesunięciu terminu ich płatności, które nie stanowią jeszcze zaległości (nie upłynął jeszcze ich termin płatności). Po tym czasie powstają zaległości, wobec których może być zastosowana ulga w postaci rozłożenia na raty (patrz hasło rozłożenie na raty składek ZUS).
Gdy ZUS przyznaje firmie tę ulgę, nalicza opłatę prolongacyjną (wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę).
Jak wynika z praktyki ZUS najczęściej odroczenie dokonywane jest na okres od 1 do 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest jego uzyskanie na dłuższy okres. Musi to jednak znajdować oparcie w złożonych przez firmę do ZUS dokumentach i prognozach finansowych.
W przypadku odroczenia składek na okres dłuższy niż 1 miesiąc warunkiem realizacji ulgi jest wywiązanie się przez płatnika składek z obowiązku opłacenia bieżących składek. Ewentualne opóźnienia nie mogą przekraczać 14 dni, bo dłuższe okresy opóźnienia spowodują rozwiązanie umowy z ZUS.

Wniosek płatnika powinien zawierać wszystkie niezbędne dane go dotyczące i informację, o jaką ulgę się ubiega, oraz na jaki czas chciałby, aby została przyznana. Powinien on też we wniosku opisać swoje problemy finansowe, dołączyć do niego dokumenty je potwierdzające oraz przedstawić argumenty wskazujące, że udzielenie ulgi przyczyni się do stabilizacji sytuacji i poprawy płynności finansowej. Mogą to być na przykład wyciągi z konta firmowego, sprawozdania finansowe, bilans czy, księga przychodów i rozchodów (do wglądu).
Sam fakt złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności nie rodzi po stronie ZUS obowiązku udzielenia ulgi. Jeśli ZUS nie przychyli się do wniosku płatnika musi on uregulować zaległości wobec Zakładu.
Natomiast jeśli ZUS zawrze umowę o odroczenie nawet po terminie płatności składek, to będzie to traktowane jako odroczenie terminu, a nie zaległość, liczy się bowiem data złożenia wniosku do ZUS. Wniosek warto więc złożyć jak najszybciej, a nie na ostatnią chwilę. To gwarantuje, że jeszcze przed terminem płatności firma uzyska z ZUS odpowiedź, czyprzychyla się do wniosku - mówi Teresa Nowak, ekspert z Centrali ZUS w Warszawie.

Wymagane dokumenty:
Wniosek z załącznikami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137, poz. 887 z pózn. zm.).

Termin dla płatnika
przed płatnością

Termin dla urzędu
bez zwłoki

Opłata
prolongacyjna

Gdzie załatwić?
W placówce ZUS, w której firma rozlicza się ze składek.

Warunki uzyskania ulgi
Opłacanie bieżących składek.

Opinia
MARIUSZ ZIAJA
radca prawny

Odroczenie terminu płatności pozwala firmie wywiązać się ze zobowiązań na uzgodnionych z ZUS warunkach, bez wdrażania postępowania egzekucyjnego. Ma też inne bardzo istotne konsekwencje dla firmy. Przede wszystkim w okresie korzystania w organizowania z ulgi nie są naliczane odsetki za zwłokę, a ponadto płatnik składek może otrzymać zaświadczenie o tzw. niezaleganiu w opłacaniu składek. To pozwala mu na przykład startować w organizowanych przetargach.

Ważny adres:
www.zus.pl
SKARGA DO INSPEKCJI PRACY

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest prowadzenie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zakresu działania PIP należą między innymi: nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudnienia młodocianych i osób niepełnosprawnych, oraz inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.

Ze względu na bardzo obszerny zakres spraw, jakimi zajmuje się PIP i ich indywidualny charakter, niecelowe jest ustawienie wzoru skargi, jaki pracownik miałby kierować do inspekcji pracy. Poza tym instytucja ta ma być przyjazna pracownikom, a odformalizowanie kontaktów z ludami, na rzecz których działa, ułatwia współpracę i pozwala łatwiej rozpoznać problemy.

W zależności od sposobu przedstawienia problemu czy przedmiotu skargi inspekcja podejmuje odpowiednie działanie. Na zawsze skarga powoduje natychmiastową kontrolę u pracodawcy. W Polsce jest około 1,5 tys. inspektorów i kilka milionów pracowników. Najczęściej PIP pojawia się tam gdzie naruszenia są najcięższe lub pracodawca ustawicznie jest przedmiotem skarg załogi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2001 r. nr124, poz.1362 z póżn.zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
zależy od sprawy

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
W całej Polsce działają okręgowe inspektoraty Państwowej Inspekcji Pracy, które maja także swoje oddziały w byłych miastach wojewódzkich.

Opinia
PIOTR WOJCIECHOWSKI
zastępca dyrektora departamentu prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

Pracownik nie powinien obawiać się tego, że inspektor PIP ujawni swoje źródło informacji o nieprawidłowościach, jakie mają miejsca u pracodawcy. Inspektorzy są zobowiązani do nieujawniania danych identyfikacyjnych pracownika, który się zwrócił o pomoc do PIP. Co prawda wszystkie skargi,nawet te anonimowe, są czytane, ale lepiej jest, gdy pracownik podpisze się pod skargą. Ze względu na ogromna liczbę spraw nie zawsze możemy natychmiast pojawić się z kontrolą u pracodawcy, który łamie prawo pracy. Pracownik może liczyć na kompleksową poradę prawną, jak może dochodzić swoich praw, niewypłaconego urlopu wypoczynkowego.

Ważny adres:
www.gip.pl
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI