Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Sprawy rodzinne i opieka

 
BECIKOWE

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (popularne becikowe) w wysokości 1000 zł przysługuje ojcu lub matce dziecka albo jego opiekunowi prawnemu, niezależnie od ich dochodu.
Nie jest ona jednak wypłacona automatycznie. Aby otrzymać zapomogę, osoba do niej uprawniona musi złożyć wniosek o to świadczenie. Trzeba go złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Innymi słowy, we własnym urzędzie gminy.
Wniosek o becikowe trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeśli zrobi się to później, gmina pozostawi go bez rozpoznania. Innymi słowy, nie zajmie się nim, a w konsekwencji nie wypłaci świadczenia.
Każda gmina indywidualnie decyduje o wyglądzie i treści wniosku o becikowe oraz o dokumentach koniecznych do jego wypłaty. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało jednak wykaz niezbędnych, dokumentów do ubiegania się o to świadczenie. Są to:
- dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
- pisemne oświadczenie, że na to dziecko zapomoga nie została już pobrana np. przez drugie z rodziców lub nie został przez drugiego z rodziców złożony w tej sprawie wniosek w innej gminie. Katalog tych dokumentów nie jest zamknięty. W razie wątpliwości, gmina może żądać dodatkowych dokumentów i informacji, np. dokumentu o miejscu zameldowania drugiego z rodziców dziecka, a gdy nie pokrywa się on z meldunkiem pierwszego z rodziców, ubiegającego się o zapomogę, żądać od drugiego rodzica zaświadczenia z gminy, w której jest zameldowany, że nie ubiega się tam. o zapomogę. Ma to zapobiec sytuacji ubiegania się o becikowe przez oboje rodziców w dwóch różnych miejscach.
Zapomoga jest wypłacana na dzieci urodzone 9 listopada 2005 roku lub później.

Niezłożenie wniosku o świadczenie w terminie powoduje, że nie może ono zostać wypłacone. O dodatek do zasiłkurodzinnego można wystąpić do gminyw ciągu roku od daty narodzin dziecka, a o becikowe w ciągu 3 miesięcy

Podstawa prawna:
Podstawa prawnai Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
do 50 dni

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
W miejscowym urzędzie gminy.

Opinia
TOMASZ WARDACH
ekspert Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Termin złożenia wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) różni się od tego, który obowiązuje, w sytuacji gdy osoba stara się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. 0 ten dodatek można do gminy wystąpić w ciągu roku od daty narodzin dziecka, a o becikowe w ciągu 3 miesięcy. Powinni pamiętać o tym rodzice, którym rodzą się dzieci. Niezłożenie wniosku o świadczenie w terminie powoduje, że nie może być ono wypłacone.

Ważny adres:
www.mpips.gov.pl
OPIEKUNKA SPOŁECZNA

Świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych (m.in. przyznanie opiekunki społecznej lub rehabilitanta) przysługuje każdej osobie, która ze względu na stan zdrowia lub sytuację osobistą wymaga pomocy pielęgnacyjnej, usprawniającej lub gospodarczej.
O przyznanie tego typu wsparcia mogą ubiegać się sami zainteresowani, a w ich imieniu także osoby trzecie. Aby uzyskać pomoc, muszą oni złożyć wniosek do właściwego ze względu na zamieszkanie ośrodka pomocy społecznej. Forma składania wniosku jest dowolna (pisemną, ustna do protokołu). Nie istnieje również obowiązek wypełniania jakichkolwiek wzorów lub formularzy. Wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń opiekuńczych może także nastąpić z urzędu.
W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku OPS musi przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W jego trakcie bada się m.in. sytuację finansową i zdrowotną przyszłego beneficjenta pomocy. Na tym etapie następuje formalizacja postępowania (wnioskodawca musi przedstawić m.in. dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach).
Proces przyznania świadczeń opiekuńczych kończy się decyzją OPS, którą, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, musi on wydać tak szybko jak jest możliwe, nie dłużej jednak niż w ciągu miesiąca, od czasu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przyznanie świadczenia opiekuńczego nic nie kosztuje, ale za jego realizację pobierane są opłaty. Ich wysokość, w specjalnych uchwałach, ustalają gminy.

W gminach, które zlecom wykonanie usług firmom z zewnątrz, pomoc dociera nawet w dniu, w którym zapadła decyzja o jej udzieleniu.

Wymagane dokumenty:
W trakcie wywiadu środowiskowego: dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie, dokument potwierdzający dochody (odcinek renty, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia o otrzymywanych zasiłkach i dodatkach), a w zależności od konkretnego przypadku także dokumenty szczególne (np. potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, orzeczenie o niepełnosprawności itp.).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
1 miesiąc

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
Przyznanie świadczeń opiekuńczych - we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania gminnym ośrodku pomocy społecznej (OPS).

Warunki przyznania
Złożenie wniosku w OPS, pomyślne przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Ekspert radzi
RYSZARD MAJER
Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych

Wnioskodawca spełniający kryteria uprawniające do uzyskania usług opiekuńczych nie ma zazwyczaj żadnych problemów z otrzymaniem wsparcia. Jeśli OSP odmówi przyznania pomocy, wnioskodawcy służy odwołanie od tej decyzji. Jakość, usług świadczonych przez opiekunów jest wciąż wyższa w większych miastach niż na obszarach wiejskich.

Ważny adres:
www.ops.pl
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Warunkiem otrzymania świadczeń rodzinnych jest prawo do zasiłku rodzinnego. Ten przysługuje, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza miesięcznie 504 zł netto lub 583 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Zasiłek przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie 18 lat. Jeśli uczy się w szkole, okres pobierania zasiłku może być wydłużony do ukończenia 21 lat. Do 24 roku życia dziecka zasiłek jest wypłacany, gdy kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne. Zasiłek wynosi: 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie oraz na 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata następują na wniosek małżonków, rodziców, opiekuna faktycznego lub prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta (te bardzo często przekazują swoje kompetencje ośrodkom pomocy społecznej) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub u pracodawcy - pod warunkiem, że osoba wnioskująca o świadczenia jest pracownikiem, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników. Pracodawcy wypłacają jednak wyłącznie zasiłek rodzinny i 3 dodatki do niego (z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego) oraz zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli więc ktoś chce ubiegać się o inne dodatki, to mimo że pracuje u wymienionego pracodawcy, musi zwrócić się z wnioskiem do gminy.
Osoba chcąca złożyć wniosek świadczenia musi posiadać cały szereg danych i dokumentów. Wniosek (dysponują nim gminy i pracodawcy) musi zawierać dane dotyczące: osoby występującej o świadczenie i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto trzeba dołączyć do niego inne dokumenty m.in. zaświadczenia lub oświadczenia o osiąganych dochodach oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń (m.in. dokument stwierdzający wiek dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lubseparację, zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia).
Do zasiłku rodzinnego przysługują też następujące dodatki:
- opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,
- urodzenie dziecka - jednorazowo w wysokości 1000 zł
- samotne wychowanie dziecka -170 zł na jedno dziecko (250 zł_ w przypadku dziecka niepełnosprawnego),jednak nie więcej niż 340 zł (odpowiednio 500 zł) na wszystkie dzieci w rodzinie; gdy dochód jest bardzo niski, dodatek może zostać podwyższony o 50 zł na dziecko, nie więcej niż 100 zł na wszystkie dzieci,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka - 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 70 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
- rozpoczęcie przez dziecko roku szkolnego - jednorazowa 90 zł na dziecko,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 80 albo 40 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 50 zł miesięcznie na trzecie i na następnedzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wypłata świadczeń zostanie wstrzymana, jeśli osoba mająca do nich prawo nie podejmie ich w ciągu trzech miesięcy,

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
brak

Termin dla urzędu
zależy od świadczenia

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
Najczęściej w miejscowym ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy.

Opinia
TOMASZ WARDACH
ekspert Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych może być wstrzymana, gdy osoba, której są one przyznane, odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień, które dotyczą okoliczności mających wpływ na prawo do otrzymywania pomocy (np. dotyczących uzyskiwanych dochodów). Jeśli jednak osoba, której wstrzymano w ten sposób wypłatę świadczeń, ich udzieli w wyznaczonym terminie, otrzyma świadczenia - od momentu wstrzymania do końca okresu zasiłkowego (pod warunkiem że spełnia warunki określone w ustawie). Jeśli wyjaśnienia zostaną udzielone po wyznaczonym terminie, wznowienie, świadczeń nastąpi od miesiąca ich złożenia. Wypłata świadczeń zostanie również wstrzymana, jeśli osoba mająca do nich prawo nie podejmie ich przez kolejne trzy miesiące. Jednak gdy osoba taka zgłosi się po nie po tym terminie, zostaną jej one wypłacone za cały okres wstrzymania (pod warunkiem że spełnia warunki określone w ustawie). Jeżeli natomiast wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do n ich wygasa.

Ważny adres:
www.mpips.gov.pl
ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej (płacącej składki na ubezpieczenie rentowe, czyli m.in. pracującej na etacie, prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej umowę zlecenie), emeryta, rencisty lub osoby, która w dniu śmierci nie miała wprawdzie ustalonego prawa do tych świadczeń, lecz spełniała warunki do uzyskania i pobierania jednego z nich. Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany także w razie śmierci członka rodziny ubezpieczonego (emeryta lub rencisty): rodziców (takie macochy i ojczyma oraz osoby przysposabiającej), małżonka, rodzeństwa, dzieci (własnych, drugiego małżonka czy przysposobionych) lub wnuków. ZUS wypłaci pieniądze również w razie śmierci osoby pobierającej, po ustaniu ubezpieczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński. Nie trzeba być spokrewnionym ze zmarłym, żeby otrzymać zwrot kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy otrzyma osoba, która pokryła koszty pogrzebu poniesione od daty zgonu do chwili pochówku. Może to więc być m. in. przyjaciel zmarłego, jego szef, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, jeżeli sfinansowały one pogrzeb.
ZUS wypłaci pieniądze również w razie śmierci osoby pobierającej, po ustaniu ubezpieczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński - podkreśla Małgorzata Bukała rzecznik prasowy oddziału ZUS w Rzeszowie.
Jak mówi, nie trzeba być spokrewnionym ze zmarłym, żeby otrzymać zwrot kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy otrzyma osoba, która pokryła koszty pogrzebu poniesione od daty zgonu do chwili pochówku. Może to więc być m.in. przyjaciel zmarłego, jego szef, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, jeżeli sfinansowały one pogrzeb. Od tego jednak, kto poniósł koszty pogrzebu, zależy wysokość zasiłku.

Jeżeli za pogrzeb zapłaciła najbliższa rodzina, zasiłek wyniesie 200 proc. przeciętnej zapłaty.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
-skrócony odpis z aktu zgonu,
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo(skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste),
- oryginały faktur potwierdzających poniesione wydatki na koszty pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank. Na fakturach wystawionych przez zakład pogrzebowy muszą być wyszczególnione koszty: trumna, miejsce na cmentarzu, transport itp.

Uwaga
Prawo do zasiłku wygasa po 12  miesiącach od dnia śmierci danej osoby.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Termin dla obywatela
rok

Termin dla urzędu
brak

Opłata
brak

Gdzie załatwić?
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ekspert radzi
PRZEMYSŁAW PRZYBYLSKI
rzecznik prasowy Centrali ZUS

Jeżeli za pogrzeb zapłaciła najbliższa rodzina (rodzic, małżonek, rodzeństwo, dzieci, wnuki), Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zasiłek w wysokości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci. Kwota ta jest ustalana raz na trzy miesiące, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Obecnie jest to 5057,24 zł

Ważny adres:
www.zus.pl
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI