Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny
Aktualności
 
2017-03-16
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Brzeźnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Nowa Brzeźnica, dn. 16.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA BRZEŹNICA

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2017 r. 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) oraz uchwały Nr 92/XIII/16 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 29.11.2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

ogłasza w dniu 16.03.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 pod nazwą:

Zadanie – „Powszechna nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu  Gminy Nowa Brzeźnica”

Przeznaczone do wsparcia przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zajęć z nauki pływania
 • propagowanie wśród uczniów nawyku aktywności fizycznej
 • organizacja imprez pływackich

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania z budżetu gminy - 13 000,00 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji i termin oraz warunki realizacji zdania

1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostaną wybrane  przez Wójta Gminy Nowa Brzeźnica oferty najkorzystniejsze.

2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Programie współpracy Gminy Nowa Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok oraz Regulaminie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2017.

3. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

4. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy.

5. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji celowej.

6. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać ofertę.

7. Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.

 

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300), pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z napisem – „Otwarty konkurs ofert – Powszechna nauka pływania” w sekretariacie (lub listownie ) Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, w terminie do dnia 07.04.2017 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2017 r. godz. 10.15

2. Oferty spełniające wymogi formalne oceni Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowa Brzeźnica, która weźmie pod uwagę w szczególności:

 • możliwość realizacji zadania przed podmiot przedstawiający ofertę
 • merytoryczną wartość oceny oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu
 • ocenę kalkulacji kosztów zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • zakres finansowania realizacji zadania z innych źródeł niż budżet Gminy oraz wysokość środków publicznych lub własnych przeznaczonych na realizacje zadania
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.
 • planowana wartość wkładu rzeczowego i osobowego

3.  Oferent zobowiązany jest bezwzględnie do wykazania się wkładem finansowym innym niż udzielona dotacja. Nie dopuszcza się wyceny wkładu rzeczowego. Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tego wkładu.

4. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy kierując się oceną wyrażoną przez Komisję Konkursową, uwzględniając przepisy w/w ustawy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 21 dni licząc od upływu terminu określonego na ich złożenie. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Informacje dodatkowe

W roku 2016 Gmina Nowa Brzeźnica przyznała z budżetu dwie dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • „Rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica” w wysokości 30 000,00 zł.
 • „Powszechna nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Brzeźnica” w wysokości 13 000,00 zł

Do składanej oferty należy załączyć:

 • aktualny wyciąg z Rejestru Sądowego lub z ewidencji Starostwa Powiatowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu organizacji,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,
 • oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
 • dokumenty potwierdzające informacje o posiadanych zasobach kadrowych wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób, informacje o posiadanych zasobach zapewniających wykonanie zadania, którego dotyczy konkurs (dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektów i pomieszczeń, gdzie zadanie będzie realizowane, np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, wstępna zgoda właściciela obiektu),

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu i wzory druków dokumentów dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.nowabrzeznica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Brzeźnica /zakładka Działalność Pożytku Publicznego/, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

 

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

Jacek Jarząbek


Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI