Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny
Aktualności
 
2017-03-16
Obwieszczeni Wójta Gminy Nowa Brzeźnica

Nowa Brzeźnica, dnia 16.03.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWA BRZEŹNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Nowa Brzeźnica w obrębach geodezyjnych: Kruplin, Dworszowice Kościelne i Brzeźnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzonego w granicach określonych w uchwale Nr 18/IV/2015 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy  z dnia 31 marca 2015 r.), w dniach od 24 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica, przy ul. Kościuszki 103, w godzinach od 8.00 do 13.00, pok. nr 16.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy, przy ul. Kościuszki 103, o godz.  13.00, sala posiedzeń.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowa Brzeźnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2017 r.

Jednocześnie informuję na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o możliwości zapoznania się w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wymienionego powyżej projektu planu miejscowego w miejscu i w terminach podanych powyżej, z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowa Brzeźnica.

 

 

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

Jacek Jarząbek

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI